Üçüncü kişinin malının haczedilmesi istihkak iddiası istihkak iddasının dilekçe örneği

Üçüncü kişinin malının haczedilmesi istihkak iddiası istihkak iddası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız üçüncü kişinin malının haczedilmesi istihkak iddiası istihkak iddasının dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI (ALACAKLI)          :

DAVA KONUSU                    : Alacaklının haczettirmiş olduğu ve mülkiyeti müvekkilime ait olan 20 adet bilgisayar üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik istihkak davasıdır.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ……, yukarıda verilen adresinde yaklaşık üç yıldır Internet cafe işletmektedir. Bilgisayarların teknik işleri konusunda bilgi sahibi olmadığı için “…….” adlı bilgisayar firmasıyla yapmış olduğu anlaşma gereği söz konusu firma her ay bilgisayarları kendi işyerine götürerek bakımını yapmakta ve teknik özelliklerini gözden geçirmektedir.

            2- Ancak, “……” firması A’ya olan borcunu ödemediğinden, hakkında …….. … İcra Müdürlüğünün ……/…. esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatılmış ve firmanın işyerindeki tüm bilgisayarlar üzerine haciz konulmuştur. Bunun üzerine müvekkilim ……… İcra Müdürlüğünün ……/….. esas sayılı takip dosyasına vermiş olduğu dilekçe ile kendisine ait olan bilgisayarlar üzerindeki haczin kaldırılması talebinde bulunmuştur.

            3- Müvekkilim söz konusu istihkak iddiasına borçlu tarafından itiraz edilmiş olduğundan İcra Tetkik Mercii hakimliğinde yapılan inceleme sonucunda istihkak talebi reddedilmiştir.

            4- Alacaklı tarafından üzerine haciz konulan bilgisayarların mülkiyetinin müvekkilime ait olmasına rağmen İcra Tetkik Mercii tarafından müvekkilimin istihkak iddiasının reddedilmiş olmasından dolayı, yasal süresi içerisinde iş bu İstihkak Davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  Bilgisayarlara ilişkin faturalar, Internet cafe açma ruhsatnamesi, bilgisayarların bakım için firmaya teslim edildiğini gösteren makbuz, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve Talep                       : Yukarıda saydığımız nedenlerle; istihkak davamızın kabulü ile, bilgisayarlar üzerindeki haczin kaldırılarak tarafımıza iadesine, davalı alacaklının % 15 tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin alacaklı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Usulsüz olarak yapılan ihalenin feshi dava dilekçe örneği

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

Similar Posts