Tereke sorumlusuna ilişkin tazminat dava dilekçe örneği

Tereke sorumlusuna ilişkin tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tereke sorumlusuna ilişkin tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tazminat (…… TL).

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, muris ……………..’in mirasçılarındandır.

            2-Murisin ölümünden sonra, terekenin resmi defterinin tutulması sırasında davalı, murisin mali durumu hakkında gerekli bilgilere sahip olmasına rağmen, bunları kasıtlı olarak sulh mahkemesine bildirmemiş ve mirasçıların zarar görmesine sebep olmuştur.

            3- Bu anlamda murisin bir kısım alacakları zamanaşımına uğramış ve tahsil kabiliyeti kaybolmuştur. Bunların bugünkü ortalama değeri …… TL’dır.

            4- Davalının, kanunen yüklenen görevleri yerine getirmemesinden kaynaklanan, davacının, bu zararlarının tazmini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Veraset ilamı, tereke resmi defteri, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, …… TL’nın davalıdan tahsiline, fazlaya ait talep hakkının saklı tutulmasına, masraf ve vekalet ücretlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)