Tenkis dava dilekçe örneği

Tenkis davası Hakkında Genel bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tenkis dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tenkis davasıdır (…… TL).

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkilin, davalılardan ……….’den olan alacağı için elinde ‘ödemeden aciz belgesi’ bulunmaktadır.

            2- Borçlu davalının murisi ……….’in ölümü ile davalıya miras kalmıştır. Ayrıca muris ölmeden önce yaptığı …./…./…… tarihli vasiyetnamesi ile diğer davalı ………’ye tapunun ……. ada, ……… parsel numarasında kayıtlı taşınmazı vasiyet etmiştir. Ancak bu taşınmazın değeri …………….. TL olup, murisin tasarruf nisabını aşmaktadır.

            3- Borçlu davalı, bu vasiyetnamenin iptali için dava açmak üzere ihtar edilmesine rağmen tenkis davasını açmamaktadır.

            Bu nedenle işbu tenkis davasının açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Ödemeden aciz belgesi, veraset ilamı, tapu kaydı, vasiyetname, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, vasiyetnamenin, saklı paya tecavüz eden …… (……) TL’lık kısmının tenkisine ve masraflar ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)