Tenfiz Dava Dilekçe Örneği

Tenfiz Davası Hakkında Genel bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tenfiz dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Tenfiz.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilem ile davalı karşılıklı anlaşarak ……..Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …….. tarih ve ………. sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkemenin kararı kesinleşmiştir.

            2- ……..Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …….. tarih ve …… sayılı ilamı Londra’da yeminli mütercime tercüme ettirilmiş ve bu çevirinin aslına uygun olduğu T.C. …… Başkonsolosluğu tarafından da onaylanmıştır.

            Söz konusu nedenlerle müvekkilem ile davalının boşanma ilamının tenfizini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …… tarih ve …….. sayılı boşanma kararı, nüfus kaydı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre talebimizin kabulü ile, ……Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ………. tarih ve …….. sayılı boşanma kararının Türkiye’de tenfizine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)