Temerrüt nedeniyle tahliye dilekçe örneği

Temerrüt nedeniyle tahliye Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız temerrüt nedeniyle tahliye dilekçe örneğini görebilirsiniz.

NÖBETÇİ İCRA TETKİK  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

DAVALI (KİRACI)                :

TALEP KONUSU                  : Temerrüt nedeniyle tahliye talebimizdir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı K, yukarıda verilen adresteki daireyi müvekkilim kiralayandan ………. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince mesken olarak aylık ….. Euro bedelle kiracı sıfatıyla kullanmaktadır.

            2- ……. ve ……….. dönemi kira bedellerinin kiracı tarafından ödenmemesi üzerine kiracı aleyhine ……………. İcra Müdürlüğünün ……./…. E sayılı dosyası ile kira alacağı ve tahliye talepli icra takibi yapılmıştır.

            3- Ödeme emri Borçlu davalıya ………. tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu …gün içerisinde takibe itiraz etmediği gibi ….. gün içerisinde de takip konusu borcu ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

            4- Bu itibarla davalı hakkında temerrüt nedeniyle tahliyenin şartları gerçekleşmiş olduğundan kiralanan yerin tahliyesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  ……….. İcra Müdürlüğünün …./…. E sayılı dosyası, Kira sözleşmesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile, davalının temerrüt sebebiyle kiralananı tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)