Tazminat Cevap Dilekçe örneği

Tazminat Cevap Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tazminat cevap dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO                    :

DAVALI                     :

VEKİLİ                      :

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVA                         :  Tazminat

KONU                                    : Davacı ……… vekilinin ………… tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR

            Müvekkilim …………. Uzman hekim olup, gerek insani ilişkiler bağlamında gerekse tıp etiğine sahip çıkan bir kimliğin temsilcisi olarak davacının iddia ettiği gibi eşi ile birlikte hareket ederek, kendisini aldatmak için ……….’ya gittiklerini ve kimi belgelerle bu aldatmanın var olduğunu iddia ederek müvekkilim hakkında maddi-manevi tazminat istemli dava açmış ise de; İddianın temelden yoksun olduğu gibi aşağıda açıklayacağımız üzere belgelerle de desteklenecek şekilde tazminat istemini haklı gösterecek şekilde bir kanıt bulunmadığı gibi aşağıdaki açıklamalarımız ve bu açıklamalarımızı destekleyen belgeler ışığı altında tazminat isteminin haksız ve yersiz olduğu görülecektir.

            Şöyle ki;

            1-Davacı dilekçesinde sanki müvekkilim ile kendi eşinin rahat buluşabilmesi adına dilekçede geçen ……. Kulüp üyeliği sağlayarak maç bahanesi ile ……..’ya gittiğini ve burada eşi ile buluştuğunu ifade etmiş ise de;

            Müvekkilim ekli belgede  de görüleceği üzere iddia edilen ……… tarihlerinde daha önceleri organize edilen tıbbi bir kongreye katılmış ve kongrenin hemen bitiminde de kendisinin futbol tutkusu nedeniyle bilet ayırtmış ve söz konusu maça izleyici olarak gitmiştir. Müvekkilimin ilgili tıbbi kongreye katılımını gösteren ve belirtilen tarihlerde katıldığına ilişkin belge sunulmuştur.

            2-Davacı dilekçesinde sanki eşi Türkiye’de ikamet ediyormuş gibi bir ibare kullanmışsada; Davacının eşi olan ……..’in haricen öğrendiğimize göre anne ve babası ……’de ikamet etmeleri nedeniyle, bizce, davacının eşinin TC Vatandaşı olması nedeniyle de İzmir ilinde de adres göstermesinin doğal olduğunu düşünmekteyiz. Bu cümlenin savunulabilir bir mantığı yoktur.

            3-Davacının eşinin evlilik devam ederken bir koruma kararı aldırmış olmasının müvekkilim ile ilişkilendirilebilir hiçbir yönü yoktur. Bu konu tamamen davacının eşi ile arasında geçen olaylarla ilgili bir sorundur. Şayet davacının eşi, eşinden herhangi bir şiddet görmüşse veya bir psikolojik baskıya uğramışsa ki bu konuda davacının da belirttiği gibi açılmış bir boşanma davası da vardır. Anlaşılan o ki, davacının eşi koruma kararı aldırılmasına gerek duymuş ki Aile Mahkemesine başvurmuş ve bu konuda karar aldırmıştır.  Bu olayın müvekkilimin yaptığı iddia edilen eylem ile ilişkilendirilebilir hiçbir yönü yoktur.

            4-Sadakat yükümlülüğüne aykırılıktan Borçlar Kanunu hükümlerine göre aldatılan eş açısından zarar gördüğünden bahisle müvekkilimden ……… TL manevi ……… TL maddi tazminat davasında bulunduğu ancak, bu talebinin yasada karşılığını bulmadığı ve koşullarının da oluşmadığını düşünmekteyiz.

            5-Müvekkilim ………. yaşamı boyunca ……… Ülkesine hiç gitmemiştir. İddia edilen tarihler olan …….. tarihlerinde de sunmuş olduğumuz belgeden de anlaşılacağı üzere tıbbi bir kongreye katılmak için gitmiştir. Bu konuda uğraş vermiş, İngiltere idaresinin özellikle vize konusunda çok zor koşullar dayatmasına rağmen hekim olması ve tıbbi kongre nedeniyle vizesini almış ve (….) günlük süre ile ……..’ya gitmiştir. Bu arada müvekkilim futbol tutkusu ve tarihi yerleri gezip görmek adına insani çerçevede önceden tanımış olduğu davacının eşi ……….. ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde özellikle ………….’da nerelerin gezilebileceği, nerelere gidebileceği kısa bir süre içerisinde ………..’da nasıl ve nerelere gitmesi gerektiği bağlamında telefon görüşmesi yapmış ve davacının eşinin yönlendirmesi ile ………’daki ilgili yerleri gezmiştir.

            6-Gerek Hukuk Muhakemeleri Usulünde ve gerekse Ceza Muhakemesi Hukukunda iddia edilen konuların maddi, kesin ve inandırıcı kanıtlarla delillendirilmesi gerekir.  Kanıtın bulunmadığı yerde maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Bu itibarla, davacının dava dilekçesindeki hususlar belgeler bağlamında çökmüş olup, karşılığı dahi bulunmamaktadır. Müvekkilim ile davacının eşinin birlikteliğini gösteren herhangi bir konaklama tesisinde beraberliğini ispatlayan ve kaldıklarını destekleyen bir belge, bir fotoğraf görüntüsü, iletişim yolu ile elde edilmiş hiçbir bilgi, belge bulunmamaktadır.

            Müvekkillim adına söylemek gerekirse öyle zannediyoruz ki davacı, eşi ile olan huzursuzluğunu ve geçimsizliğini kendini haklı çıkarmak adına ve açmış olduğu boşanma davasını güçlendirmek adına bir iftiraya yöneldiğini ve bunu gerekçe göstererek dava açtığını düşünmekteyiz.            Ayrıca  müvekkilim ………….. kesinlikle davacının eşi olan ………’nin müşterek yaşadıkları eve dahi gitmediği gibi yerini dahi bilmemektedir.

            Söz konusu iddialar sadece yoruma dayalı olup, belki de davacının iç dünyasında, bu şekildeki bir insani yardım bağlamındaki (kulüp üyeliğinin sağlanması ve bilet temin edilmesi) davacının eşinin müvekkilime sağladığı insani katkıyı bilinç altında kurgulayarak, eşinin sadakatsız davrandığı düşüncesine kapılmak suretiyle müvekkilime hiçbir dayanağı olmayacak şekilde iftiraya yönelmek suretiyle tazminat davası açmıştır.(Yargılama süreci sonucunda davacı hakkında buna ilişkin dava açma hakkımızı da ayrıca saklı tuttuğumuzu belirtiriz.)

                        Maddi manevi tazminat koşullarının oluşup oluşmadığı davacının tazminat hakkı kazanıp kazanmadığı konusunda özellikle iddia edilen hususların aksini gösteren belgelerinde Mahkemenizce değerlendirilip bu belgeler ışığında sonuca gidilmesini dilemekteyiz.

            Özellikle, Hukuk davalarında ve Ceza davalarında olduğu gibi evrensel bir hukuk kuralı olan kişinin “kirlenmeme hakkı” bulunduğu Mahkemenizin malumûdur.

            Bu bağlamda;

Seçkin hukukçu Sami Selçuk’un bir yazısında da ifade ettiği üzere; (Milliyet Gazetesi, 10.02.2009)

“… Kuşkulunun özsaygısı, şerefi örselenmemeli. Suç işledikleri sanılan insanlar incitilmemeli, lekelenmemeli. (Ön) soruşturma asla bir güç gösterisine dönüşmemeli.

…Açık yargılamaya, duruşmaya çıkarılmak bile insanı incitir, özsaygısını örseler. Bu yüzden kimi ülkeler de açık yargılamaya çıkarılmadan önce dava açan işleme (iddianame ya da son soruşturmanın açılması kararı) karşı temyiz yolu benimsenmiştir. Böyle bir yolun bizde olmaması insanların özsaygılarının örselenmesinin bahanesi olamaz, elbette…

Dahası, yetkinin kullanılması güzel de olabilir. Çirkin de. Güzel olanı varken çirkini yeğlenmemelidir. Ilımlı da olabilir katı da, Ilımlısı varken katı olanı seçilmemelidir. Roma hukukundan beri insanlığın deneyimlere ulaştığı ilklere uyulmalıdır. ‘Katılık adaletsizliğin çok yakınındadır ve hiç kimse hukuksal korunmadan/adaletten yoksun kılınamaz’…”

            Davacı yine dayanağı olmayan müvekkilim ile ilgili söylemlerinin bir kanıtının bulunmaması bir yana, eşi ile olan geçimsizliğini ve açmış olduğu boşanma davasına gerekçe oluşturmak için bu yola tevessül ettiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki davacı ile davalının evlilik ilişkileri bitmiş ve iddia edilen olaylardan çok önceleri davacının eşi tarafından kendisi hakkında koruma kararı aldırtmıştır. Davacının eşi ile olan müvekkilimin tanışıklığı ise insani  ölçüler içerisinde kalan bir tanışıklıktır.

            Söz konusu açıklamalarımızı destekler nitelikte aşağıda açılımını yapmış olduğumuz her bir belgeyi Mahkemenizin takdir ve değerlendirmesine sunuyoruz.

            Bu bağlamda;

a-) “………..” Müvekkilimin ………. tarihindeki tıbbi kongreye ilişkin  olarak çağrıyı kanıtlayan “………. kanserlerdeki son gelişmeler” adlı tıbbi kongreye katıldığına ilişkin davetiyenin fotokopisi.

b-) Kongreye bahis konusu edilen tarihlerde gidiş gelişini gösteren uçak bileti fotokopisi.

c-) Kongrenin amaç doğrultusundaki tanıtım ile ilgili referans bilgileri. . belge program içeriğini gösteren belge olup ………..tarihlerine aittir.

d-) Aynı şekilde ………. tarihini müteakiben müvekkilimin ertesi günü ………’da oynanan ……………. maçına katılmış olup, müvekkilimin futbol tutkusu sebebiyle kongre günlerinin bitimini müteakiben oynanacak olan maça gitmek isteğini ve bu bağlamda da rezervasyon yaptırabilmek için kulüp üyeliğinin şart olması sebebiyle, Arsenal kulüp üyeliğini gösteren (Matchn tickets) ve biletin alınış şekli ile ilgili bilgi hanesi. İşbu belge ……… kulübünün web sitesinden alınmıştır. Ancak kulüp üyeliğini gösteren belge davacı tarafından yırtılmış ve yok edilmiştir.

Bu olayın meydana geliş şekli de şu şekilde olmuştur.

Müvekkilim  ………….. tarihlerinde bir vesile ile insani arkadaşlık çerçevesinde davacının eşinin uzun yıllar İngiltere’de yaşamış oluşu ve bu ülkeyi çok iyi tanıması sebebiyle adı geçen tarihlerde tıbbi kongreye katılacağını ve kongre bitiminde de söz konusu maça katılma isteğini davacının eşine söylemiş, bu maç için bilet temini, yani rezervasyon yaptırması için üyelik gerektiğini, bu çerçevede kendisine yardımcı olmasını istemiş, davacının eşinin de yine insani çerçevede yardımcı olma dileğini iletip, Arsenal kulüp üyeliğini halledince gelişen süreç içinde davacının eşi Londra’da kalmakta olduğu evinden ayrılarak …… günlüğüne anne ve babasının ……’de olması nedeniyle Türkiye’ye gelmiş, o arada biletlerinde İngiltere’deki evinde kalmış olması nedeniyle evi terke hazır olan davacı eş kuzeni ile birlikte eve ait tüm eşyaları boşaltıp terk ettiği sırada söz konusu bileti ve kulüp üyeliğini gösteren kartı görmüş ve bilet ve kulüp üyeliği kartını yırtmış yok etmiştir.

Davacının eşi ………’ye döndüktün sonra eşyaların alıp götürüldüğünü, eşinin evi terk ettiğini evin darmadağınık bir şekilde bırakıldığını ve burada davalı için almış olduğu kulüp üyeliği kartının ve biletin yırtıldığını görmüş, görmüş olduğu bu tablo nedeniyle davacının eşi polise başvurmuş, evin boşaltılmış olması nedeniyle tespit amacı ile müracaatta bulunmuştur.

Hal böyle iken, müvekkilim …………  belki maça gidebileceği düşüncesi ile tekrar maçın oynandığı stada gitmiş, kendisine üyelik kartının olmadığını bu nedenle maça giremeyeceğini, yine biletinin dahi olmadığını, ifade etmelerine karşın, bu arada müvekkilim kendini ifade edecek şekilde İngilizce bilmesi ve hekim olduğunu ve yurt dışından geldiğini da izah ederek maça katılma isteğini anlatmış, buradaki görevliler hoşgörü göstererek müvekkilimi stada normal seyircilerin geldiği yerden değil, futbolcuların girdiği yerden almak suretiyle maçı izleme olanağı sağlamışlardır.

Belgeler bağlamında müvekkilimin söz konusu kongreye katılımı ve davet edilmesi ……… İlaç şirketi tarafından yapılmış buna ilişkin davetiye metni yine Türkçe metin olarak yazılan çağrı yazısı sunulmuştur.

Ayrıca ……… tarihleri arasındaki konaklama gideri kongre katılımı ve uçak biletleri ………. başlığını taşıyan belge ile ayrıca oda ve kahvaltısının ödendiğini gösteren belge ayrıca sunulmuştur.

            Müvekkilimin çıkış ve dönüşünü gösteren uçak saatlerini gösteren doküman,

            ……….. firması tarafından ödemelerin karşılandığına ilişkin belge,

            Yine rezervasyonun yapıldığını ve ödemelerin yapıldığına dair “Prea Pait Accommodation” başlığını taşıyan belge sunulmuştur.

            Otel yerini gösteren belge ile ayrıca müvekkilimin otelde kaldığını gösteren belge,

            Sonuç ve istem; Yukarıda açıklanan nedenlerle;

            Davacının iddia ettiği hususları destekleyen ve belgeleyen hiçbir kanıt bulunmadığından davanın reddi ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davalı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)