Tavzih talebi dilekçe örneği

Tavzih talebi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tavzih talebi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            :

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALILAR                         : …….. Tapu Sicil Müdürlüğü.

DAVA KONUSU                    : Tavzih talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Sayın mahkemenizde açılıp ………… tarihinde karara bağlanan, yukarıda esas ve karar numarasını vermiş olduğumuz tapu tashih davasında, ……. ili …… ilçesi …….. köyü ……. ada …….. parselde bulunan arazinin yanlışlıkla ………… adına olan tapu kaydının düzeltilerek müvekkilim ………… adına tesciline karar verilmesini talep etmiştik.

            2- Yapılan yargılama sonucunda talebimiz doğrultusunda tapu kaydının düzeltilerek müvekkilim adına tescilin yapılmasına karar verilmiştir. (………….)

            3- Ancak her ne kadar talebimiz doğrultusunda karar verilmekle beraber, kararın ….. numaralı hüküm fıkrasında tapunun …. ada …….. parselde bulunan arazi, maddi hata sonucunda …… parsel olarak gösterilmiştir. Maddi hata gözden kaçtığı için sayın mahkemenizce verilen karar da kesinleşmiş bulunmaktadır.

            4- Kararın …..numaralı hüküm fıkrasında yer alan iş bu maddi hata nedeniyle müvekkilim adına tescilin yapılması mümkün olmadığından tavzih kararı verilmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Dava dosyası, tapu kayıtları, tanık ve diğer her türlü hukuk deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıdan sayılan nedenlerle iş bu talebimizin kabulü ile; (….Asl. Huk. Mah. …../….E, ……./….. K. sayılı kararının) … numaralı hüküm fıkrasındaki maddi hatanın, “…….. parsel numaralı” şeklinde düzeltilmesi hususunda tavzih kararı verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)