Tapu tescil Kamulaştırma dava dilekçe örneği

Tapu tescil Kamulaştırma davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tapu tescil Kamulaştırma dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 : ……………Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tapu tescil davasıdır.

OLAYLAR                             : 1- Tapunun …… ada, ……. parsel sayısında kayıtlı bulunan taşınmaz, ………….. Üniversitesi Rektörlüğünün …./…./…… tarih, ………… sayılı kararı ile onanan kamulaştırma kararı gereğince ve ….. sayılı yasa hükümleri çerçevesinde kamulaştırılmıştır.

            2- Kamulaştırma bedeli ………….. Bankasının, …….. Şubesindeki ………. nolu hesaba davalı adına yatırılmış ve ekte sunulmuştur.

            3- Davalıya kamulaştırma kararı …./…./…… tarihinde noter aracılığıyla tebliğ edilmiş olmasına rağmen davalı, kamulaştırma işlemlerine karşı adli veya idari yargıya başvurmadığı gibi henüz müvekkilim adına tapuda ferağ işlemlerini de tamamlamamıştır.

            Anılan taşınmazın davacı idare adına tescil edilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Kamulaştırma evrakı, banka makbuzu, keşif vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, ….. sy. Y. gereğince anılan taşınmazın davacı idare adına tesciline ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)