Tapu Kaydının Tashihi dava dilekçe örneği

Tapu Kaydının Tashihi davası Hakkında Genel Bilgiler

Tapu Kaydının Tashihi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALILAR                         : 1. Tapu Sicil Müdürlüğü

                                                  2.

DAVA KONUSU                    : Tapu Kaydının Tashihi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, ………… İli, …….. İlçesi, ………….Köyü sınırları içinde kain ve tapunun ……. ada, ……. parselde kayıtlı bulunan taşınmazın malikidir. Bulunan ………. metrekare (………. Dönüm) genişliğindeki arazinin sınırları sabit olduğu halde yüzölçümü tapuda az gösterilerek ……….. metrekare (………. Dönüm) olarak arazi kaydedilmiştir.

            2- Anılan taşınmazın yüzölçümü …… m2 iken tapuya yanlışlıkla sadece …… m2 olarak yazılmıştır. Müvekkile ait arazinin sınırları sabit olup değişmesi mümkün değildir. Buna rağmen yanlış yazılan gerçek yüzölçümü yerinde yapılacak olan ölçümlerle de açıkça ortaya çıkacaktır. Yerinde yapılacak keşif sırasında arazinin sınırlarını eskiden beri bilen kişilerden oluşan tanık da dinleteceğiz.

            3- Ayrıca bu düzeltme talebimize davalı olarak gösterilen sınır komşularının da bir itirazı bulunmamaktadır. Tanıktırlar. Müvekkilime ait arazinin sınırlarının sabit olmasına rağmen yüzey ölçüsüyle tapudaki kayıtlarda geçen ölçüsünün farklı olmasından dolayı, Medeni Yasanın hükümleri gereğince hatalı kaydın düzeltilmesi gerekmiştir.

            Bu sebeple iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, keşif ve bilirkişi raporu, mahalli bilirkişi beyanları, tanıklar ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile …….. İli, ……… İlçesi, …….. köyünde kanin, tapuda ……. ada, ……. parselde kayıtlı anılan taşınmazın ………… m2 olan yüzölçümü kaydının ………. m2 olarak düzeltilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)