Tapu iptali ve tescil dava dilekçe örneği

Tapu iptali ve tescil davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tapu iptali ve tescil dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 (İhtiyati Tedbir Taleplidir)

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tapu iptali ve tescil (……. TL).

OLAYLAR                             : 1- Tapunun ……. ada, ……. parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, davacı müvekkilin reşit olmadığı beyanıyla, babası tarafından velisi olarak imza atılıp davalıya satış yapılmıştır.

            2- Böylece anılan taşınmaz davalı adına tapuya kaydedilmiş ancak üzerinden on yıl geçmemiştir.

            3- Oysa davacı müvekkil …./…./…… doğumlu olup, tapuda işlem tarihi olan …./…./……’de reşitti. Bu sebeple babasının, müvekkil adına satış yapması yasal değildir.

            4- Böylece davalı adına kayıtlı taşınmazın, tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kaydedilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

            Önlenemeyen sonuçlar doğurmaması açısından da dava sonuna kadar, taşınmazın devrini önlemek için tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyorum.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, tapunun ……. ada, …….. parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, tapuda davalı adına olan kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, dava sonuna kadar tapu kaydına öncelikle ihtiyati tedbir konulmasına, masraf ve vekalet ücretlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)