Tapu iptali ile tescili dava dilekçe örneği

Tapu iptali ile tescili davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tapu iptali ile tescili dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : ……….. Belediye Başkanlığı.

DAVA KONUSU                    : ……. Sy. Y. uyarınca tapu iptali ile tescili talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı idare, müvekkilime ait, tapuda …… ada, ………. parsel nolu ……… mevkiinde bulunan taşınmazı …./…./…… tarih ve ……………. sayılı kararla kamulaştırmıştır.

            2- İdarenin söz konusu taşınmazı kamulaştırmasındaki amacı çocuk parkı yapmaktı. Ancak aradan beş yıl geçmesine rağmen bu yönde idarenin hiçbir çalışması olmadığı gibi, burada geceleri belirsiz insanlar ve sahipsiz kedi köpek dolaşmakta ve çevre çocukları ve sağlığı açısından da tehlike oluşturmaktadır.

            3- Müvekkilim kamulaştırma bedeli olarak almış olduğu parayı ödemeye hazır olmasına rağmen davalı idare taşınmazı müvekkilime geri vermeye yanaşmamaktadır.

            Yukarıda arz edilen nedenle taşınmazın müvekkilime geri verilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, kamulaştırma belgeleri, keşif, bilirkişi raporu ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, ….. sy. Y. gereğince anılan taşınmazın davalı idareden geri alınmasına, tapusunun iptali ile davacı adına tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)