Takibin durdurulması talebinin reddi sebebiyle red kararına karşı itiraz dilekçe örneği

Takibin durdurulması talebinin reddi sebebiyle red kararına karşı itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız takibin durdurulması talebinin reddi sebebiyle red kararına karşı itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            : ….. İcra Tetkik Mercii Hakimliği ……../…. Esas.

TEDBİRE İTİRAZ EDEN

(DAVACI)                              :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

KARŞI TARAF (DAVALI)    :

VEKİLİ                                  :

TALEP KONUSU                  : Takibin durdurulması talebimizin reddi sebebiyle red kararına karşı itirazlarımızın sunulması ve takibin durdurulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ                  : 1- Borçlu ….., müvekkilim davacı …… adına senet tanzim ederek takip alacaklısına vermesi ve söz konusu senedin de icra takibi yoluyla müvekkilim davacıdan talep edilmesi üzerine yukarıda dosya numarasını arz ettiğimiz davayla süresinde tarafımızdan imzaya itiraz edilmiş ve takibin durdurulması istenmiştir.

            2- Sayın mahkeme, müvekkilimin takibe konu imzalarının itirazımızla birlikte sunulmadığından bahisle takibin durdurulması talebimizi reddetmiştir. Oysa mahkemeye sunduğumuz vekaletnamede müvekkilimin imzası mevcut olup; senet aslındaki imzaya (çıplak gözle de bariz bir şekilde anlaşılacağı gibi) hiç benzememektedir. Buna ek olarak müvekkilime ait işyeri nöbet devir teslim defterindeki imzalarını da Sayın Mahkemeye ibraz ediyoruz.

            3- Müvekkilimin maaşından ihtiyati haciz yoluyla kesinti yapılmakta olup, hiç ilgisi bulunmayan takip konusu senet sebebiyle müvekkilim mağdur edilmektedir. Bu sebeplerle müvekkilimin daha fazla mağdur edilmemesi için takibin durdurulmasına karar verilmesini talep etmek zorunlu olmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  Senet aslı, vekaletname örneği, işyeri nöbet devir-teslim defteri ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilime ait olmadığı açıkça anlaşılacak olan takibe konu olan senetteki imzaya dayanarak müvekkilimin daha fazla mağdur edilmemesi için maaşından yapılan kesintinin durdurulması amacıyla “takibin durdurulmasına” karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)