Tahliye talepli dilekçe örneği

Tahliye talepli dilekçe Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tahliye talepli dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…. İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tahliye talebinden ibarettir.

İCRA DOSYA NO                  : ……. x…… İcra Müd. ……..

OLAYLAR                             : 1- ….. ili, …… ilçesi, ……… Mh. No:….. ……../…… adresinde bulunan mecur müvekkilim tarafından davalı kiracı B’ye …….. kira başlangıç tarihli sözleşme ile kiralanmıştır.

            2- Davaya konu mecurun …… yılı aylık kira bedeli ……. TL, ……… yılı aylık kira bedeli ise …… TL’dır. Davalı müvekkilime kira parasından …. yılı için toplam ödemesi gereken …… TL’dan ……. TL’yi ödemiş bakiye …….. TL’yi ödememiş, …… yılı …….-…… dönemi için yedi aylık ödemesi gereken ………. TL’den …….. TL’yi ödemiş ……… TL’yi ödememiş olup ödenmeyen kira paraları toplamı olan ………. TL ve faizleri için ……. x…… İcra Müd. ……… s. dosyası ile takip yapılmış, örnek …ödeme emri davalıya tebliğ edilmiştir.

            3- Davalı süresi içerisinde itiraz ederek kira paralarının tamamının ödendiğini beyan etmiş ve dosyaya ödeme belgeleri ibraz etmişlerdir. Kira sözleşmesine ve kira bedeline ve faize ilişkin hiçbir itirazları bulunmamaktadır. Davalı ……., …….., ……., ……., ……. yılı kira parası şerhi bulunan …… TL’yi icra takibi ve tebligattan sonra müvekkilimin hesabına yatırmıştır. Davalı, yasal süresi olan …. gün içerisinde bakiye borcu ödememiştir. Mecuru da tahliye etmemiştir. Yasal unsurları gerçekleştiğinden dolayı davalının mecurdan tahliyesi ve itirazının kaldırılması için dava açma zorunda kalınmıştır.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  İcra dosyası ve her türlü yasal delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davalının …….. Mh. No:……. ………/……. adresinde kiralanan yerden tahliyesine, kiralanan yerden boş olarak tarafımıza teslimine, davalıların borca yönelik itirazlarının kaldırılmasına, takibin devamına, % 40 icra inkar tazminatının davalılardan tahsiline, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)