Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye dava dilekçe örneği

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı Kiracı …, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ……’ye ait ve, ……. ili, …….. ilçesi …………… adresinde bulunan dairede ………… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ………. TL kira ödemektedir.

            2- Davalı ile müvekkilim, ……… tarihli 3 yıllık kira sözleşmesi akdedildikten sonra, ………… tarihinde birlikte notere giderek bir tahliye taahhütnamesi imzalamışlar ve bu taahhütname gereğince davalı ……….. tarihinde tam ve eksiksiz olarak mecuru tahliye ederek müvekkilime teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

            3- Ancak davalı, ………. tarihinde, tahliye taahhütnamesine rağmen mecuru tahliye etmediği gibi, çekilen ihtarnameye de cevap vermemiştir. Bu nedenle hakkında icra takibi de başlatılan davalının, kiralananı tahliyesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ………..tarihli kira sözleşmesi, ……… tarihli tahliye taahhütnamesi, …… … İcra Müdürlüğünün …../…. esas numaralı takip dosyası, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)