Sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle tahliye ve tazminat dava dilekçe örneği

Sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle tahliye ve tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle tahliye ve tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle tahliye ve ………. TL tazminat talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı Kiracı ……, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ………..’e ait ve …… ili, ……… ilçesi …… Sokak No: …… adresinde bulunan dairede ………. başlangıç tarihli üç yıllık kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ………(…………..) TL kira ödemektedir.

            2- Davalı Kiracı …… ile müvekkilim Kiralayan ……. arasında yapılan kira sözleşmesinde de belirtildiği üzere, kiracı, kiralananı gerekli olan ihtimam derecesinde koruyup gözetecek ve kiralananda bulunan demirbaşlara zarar vermeyecektir. Ancak kiracı ….. sözleşme hükümlerine aykırı olarak hareket etmiş ve dairenin tüm odalarının tabanında bulunan parkelere, banyo musluklarının açık kalması nedeniyle su taşmış ve tüm dairenin taban döşemesi kullanılmaz hale gelmiştir.

            3- Bu durum üzerine müvekkilim tarafından davalıya söz konusu akde aykırılığı ortadan kaldırıp dairenin parkelerini tamir ettirmesi için ……….. tarihinde …………. Noterliğince ihtarname çekilmiş ve buna rağmen davalı söz konusu akde aykırılığı ortadan kaldırıp parkeleri tamir ettirmemiştir. Davalının daireye vermiş olduğu zarar keşif ve bilirkişi raporlarıyla da tespit ettirileceği üzere tahmini olarak ………… TL civarındadır.

            4- Bu itibarla kiracının sözleşme hükümlerine aykırı hareket edip kiralananda gerekli dikkat ve ihtimamı göstermemesi nedeniyle zarara neden olduğundan, akde aykırılık nedeniyle iş bu tahliye ve zararı karşılayacak tutarda tazminat davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ………. tarihli kira sözleşmesi, …… …….. Noterliğince çekilen …………. tarihli ihtarname, keşif ve bilirkişi raporu, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle kiracının sözleşme hükümlerine aykırı davranması nedeniyle açılan davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, kiracının daireye vermiş olduğu zarar tutarı olan toplam ……….. TL’nin tahsiline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)