Resmi Belgede Sahtecilik Özel Belgede Sahtecilik Dolandırıcılık Savunma dilekçe örneği

Resmi Belgede Sahtecilik Özel Belgede Sahtecilik Dolandırıcılık Savunması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız resmi belgede sahtecilik özel belgede sahtecilik dolandırıcılık savunma dilekçe örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ               :

VEKİLİ                       : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

ŞÜPHELİ                    :

SUÇ                             : Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ              :

AÇIKLAMALAR

            1- Müvekkilim, anılı adresinde yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden bir şirkettir. Çoğunlukla da  öğrenci taşımacılığı yapmaktadır.

            2- Şüpheli ……’de tarihinde ……………….Üniversitesi – ………Kampüsü’nde öğrencidir ve bu sebeple müvekkil şirketçe servis olarak taşıması yapılmaktadır. Söz konusu taşıma işi dolayısıyla öğrenci velileri ile müvekkil şirket arasında sözleşme yapılmakta ve senet tanzim olunmaktadır. Keza şüphelinin velisi olan………….’la sözleşme ve bağlı senet tanzim edilmek istenmiş ve fakat şüpheli ………. “annesinin o an için gelemeyeceğini, senedi ve sözleşmeyi kendisine vermelerini, annesine imzalattıktan sonra tekrar getirip vereceğini söyleyerek” hazırlanmış senet ve sözleşmeyi almış ve akabinde de annesinin imzaladığından bahisle getirip müvekkil şirkete vermiştir.

            3- Sözleşme ve bağlı senet bedeli ……….. TL’dir. Ancak, söz konusu borcun bakiyesi ……… TL iken artık müvekkil şirkete ödeme yapılmamıştır. Bu halde müvekkil tarafından bakiye alacağın tahsili için senet-sözleşme borçlusu olarak görünen  …………. aleyhine ………….. İcra Müdürlüğü’nün ……….. esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatılmıştır. Ancak borçlu…………senetteki imzanın kendisine ait olmadığından bahisle imzaya itiraz etmiş ve ………. İcra Hukuk Mahkemesi’nin ………. Tarih ve ……. Esas……….. karar sayılı ilamıyla imzanın borçlu ………….’a ait olmadığı tespit edilmiş ve icra takibi durdurulmuştur. Bu karar kesinleşmiştir. Müvekkil şirket işbu dava ve karar sebebiyle tazminat, para cezası, yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri ödemek zorunda kalmıştır.

            4- Neticeten anlaşılmıştır ki, gerek senetteki ve gerekse de sözleşmedeki imza şüpheli …… tarafından atılmıştır. Müvekkil şirket tarafından her ne kadar imzanın veli ……….’a ait olduğu zannedilse de, şüpheli tarafından müvekkil şirket dolandırılmış ve senede imza suretiyle resmi evrakta, sözleşmeye imza suretiyle de özel evrakta sahtecilik suçu işlenmiştir.

            Bu suç sebebiyle de yukarıda izah etmiş olduğumuz gibi müvekkil mağdur edilmiştir. Şüpheli ….., evrakta sahtekarlık yapmış ve bu şekilde müvekkil şirketi alacak tahsilsiz kalacak biçimde ve kendisine menfaat temin etmek suretiyle dolandırmıştır. Her 3 suçun da yasal koşulları oluşmuştur. Bu nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için gereğini talep etmekteyiz.

DELİLLER                          :  Sözleşme, Senet, …….. İcra Müdürlüğü’nün ………. Esas sayılı icra takip dosyası, ……… İcra Hukuk Mahkemesinin …….. esas…….. karar sayılı dosyası, Bilirkişi incelemesi, Tanık, İkamesi mümkün sair delil.

HUKUKİ NEDENLER        :  5237 sayılı TCK’nun 204, 207, 157 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle resmi ve özel evrakta sahtecilik ve bu surette dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması için gereğini saygıyla talep ederiz.

Şikayetçi Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)