Ön alım dava dilekçe örneği

Ön alım davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ön alım dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Önalım davasıdır. (….. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, tapunun …. ada, …… parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 1/4 oranında malikidir.

            2- Diğer paydaşlardan ………….. ise hissesini …./…./…… tarihinde davalıya …… TL bedelle satmıştır.

            3- Davacı müvekkil yasadan doğan önalım hakkını kullanarak davalıdan hissesini almak istemektedir. Satış bedeli mahkeme veznesine depo edilmiştir. Ayrıca belirlenecek sair harç ve vergilerde ödenecektir.

            4- Önlenemeyen sonuçları engellemek açısından, dava sonuna kadar ilgili tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasını da talep ediyoruz.

            Bu sebeple işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, tanık beyanı ve her tür yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalı üzerindeki taşınmaz hissesinin tapuda iptali ile davacı adına tesciline, dava sonuna kadar tapu kaydına devri önlemek açısından ihtiyati tedbir konulmasına, masraf ve vekalet ücretlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)