Müdahalenin Önlenmesi dava dilekçe örneği

Müdahalenin Önlenmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız müdahalenin önlenmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                     : .

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                     : .

DAVA                         : Müdahalenin Önlenmesi

DAVA DEĞERİ         : …… TL

AÇIKLAMALAR

            1– Müvekkilim dilekçemiz ekinde sunulan tapu kayıtlarından anlaşılacağı üzere;

            a-) ……., ………. köyü, yüzölçümü 66 metre kare, ……. nolu parsel ile yine aynı mevkide ve yukarıdaki arsaya bitişik aynı tapunun …… metre kare ….. parsellerin tapu kayıtlarına göre sahibi olup, söz konusu parsellerden …… nolu parsel …. tarihinde ………Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde satış ile alınmış olup, buna ilişkin tapu kaydı ile yine diğer …… parsele ait tapu kayıtları sunulmuştur.

            b-) Davalı ……….. Belediye Başkanlığınca müvekkilimin yukarıda belirtilen ….. ve …… parselleri de içine alacak şekilde parselasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlamış ve bu çalışmalar içinde müvekkilimin tapu kayıtları içinde kalan …. nolu parseli tamamen, …… nolu parselden de kısmen içine alacak şekilde fiili müdahale başlatmış ve söz konusu müdahale yasaya aykırı olduğundan müvekkilimin mağduriyeti gündeme gelmiştir.

            2– ……….. Belediyesince yapılan söz konusu çevre ve parselasyon çalışmaları sebebiyle, yapılan çalışmaların, müvekkilime vereceği mağduriyet göz önüne alınarak ilgili belediyeye ekte sunulan ihtarnamede görüleceği üzere ……….. Noterliğinin ………… tarih ve ……….nolu (Alo Post) ihtarnamemiz çekilmiş, ancak, ihtarnamemize ne yazık ki yanıt verilmediği gibi söz konusu parselasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları hızla devam etmektedir.

            İlgili davalı kuruluş olan ……… Belediyesine, müvekkilime ait taşınmazlara müdahale etmemesi yolunda ve söz konusu müdahale edilmesi düşünülen gayrimenkullerin müvekkilime ait olduğunu belirtmiş olmamıza rağmen, ihtarnamemize yanıt verilmediği gibi söz konusu çalışmalara devam edilmesi nedeniyle, müvekkilimin söz konusu parselde tarım araçlarının da bulunması gözetilerek; ileride telafisi olanaksız mağduriyet söz konusu olacağından;

            Açıklanan nedenlerle işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi vs.

CEVAP SÜRESİ                     :  

SONUÇ                                  : Yukarıda arz edilen deliller ile duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak, müdahalenin önlenmesi ile birlikte yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)