Müdahalenin meni tazminat dava dilekçe örneği

Müdahalenin meni tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız müdahalenin meni tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Tazminat davasıdır. (…… TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, tapunun …. ada, ……. parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, davalı ise buna bitişik arsanın malikidir.

            2- Davalı kendi arsasına inşaat yaparken müvekkile ait taşınmaza da tecavüzde bulunmuştur. Tecavüz ettiği yerde davalının hiçbir hakkı yoktur. Davalı mahkemece men ettirilmiş olmasına rağmen adı geçen binasını yıkmamaktadır.

            3- Bu sebeplerle davalının müvekkile ait tapulu arsasını haksız yere kullanması sebebiyle ……. TL’lık maddi tazminatın tahsili için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, …… (……) TL tazminatın davalıdan tahsiline, masraf ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)