Mirasta Denkleştirme Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Sonucu Elde Edilen Kira Gelirinin Miras Payı Oranında Müvekkillerime İadesi

Mirasta Denkleştirme Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Sonucu Elde Edilen Kira Gelirinin Miras Payı Oranında Müvekkillerime İadesi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mirasta denkleştirme nedeniyle sebepsiz zenginleşme sonucu elde edilen kira gelirinin miras payı oranında müvekkillerime iadesi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……….ASLİYE   HUKUK MAHKEMESİNE

Davacılar                                 : 1-

                                                 2-

                                                 3-

Vekilleri                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalılar                                  : 1-

                                               : 2-

                                               : 3-

DAVA                                     : Mirasta Denkleştirme Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Sonucu Elde Edilen Kira Gelirinin Miras Payı Oranında Müvekkillerime İadesi

AÇIKLAMALAR

            1– Davaya konu olan taşınmaz, ……….. Mahallesi  ………………. hudutları içinde bulunan ve paftasında Avlulu Kargir ev olarak belirlenen ……….yevmiye no ……… cilt, ……… sayfa ……… tescil tarihli ……sıra nolu gayri menkul davalı ……….. adına kayıtlı bulunmaktadır.

            İşbu dava konusu yere ait tapu kaydı fotokopisi ekte sunulmuştur.

            2– Söz konusu taşınmaz ekli veraset ilamında da görüleceği üzere miras bırakan ……… tarafından eski ve kullanılmış bina olarak alınmış ve bu gayri menkul için işçilik masrafları dahil kullanılabilir hale getirilmesi için tüm masraflar kendisi tarafından yapılmış, sonrasında da bina üzerindeki onarım ve değişiklikler kendisi tarafından karşılandıktan sonra, davalı ve kızı olan ………’a sağlığında miras payına mahsuben karşılıksız kazandırma yoluyla  tapuya tescil edilmiştir.

            3– Davalı ………., muris babası ………’nun miras payına mahsuben yapmış olduğu kazandırmayı bir yana bırakarak, babası muris ………., …….. tarihinde vefat etmesi üzerine davalı …………, miras payına karşılık olarak almış olduğu gayri menkulü yok sayarak müvekkillerime karşı davalar açmış, miras payını aldığı halde yeniden müvekkillerime ait miras bırakan tarafından bırakılan menkul ve gayri menkuller üzerinde davalar açmıştır.

            4- Davalı yine kendisine bırakılan miras payını yok sayarak, müvekkillerimden ……….. ve ………… hakkında kira gelirleri için dava açmış, ancak bu dava müvekkillerimin aleyhine sonuçlanmış ve müvekkillerim davaya konu olan parayı ödedikleri gibi, ödenilen pay oranında davalı miras payını hukuken almasına rağmen bu husus sebepsiz olarak zenginleşmesine yol açmıştır.

            5- Yine davalı tarafından müvekkillerim aleyhine bu kez muris ………., ……… ve ……….’nun fiilen birlikte kullandıkları ancak hukuken şirket hesabı olarak bankada depo edilen ve miras bırakan ………… üzerine kayıtlı olup ve onun tarafından kullanılan ve onun adına kayıtlı olan bankadaki paralar üzerine “İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi” davası açmış, bu dava da sonuçlanmış, ancak henüz paylaşım aşamasına geçilmemiştir.

            6- Aynı şekilde davalı miras bırakanın, adil bir şekilde, davalının kendisine “miras payına mahsuben” payını verdiği halde anlaşılmaz bir tutumla ve inatçı bir tavırla yeniden müvekkillerim aleyhine bu kez de miras bırakanın diğer gayrimenkulleri hakkında “ortaklığın giderilmesi/İzeleyi şuyu” davası açmış, bu dava da halen derdest olup, karar aşamasına gelmiştir.

            7– Bu davalar devam etmekte iken bu kez, muris bırakan tarafından kendisine miras payı olarak bırakılan yer hakkında “Sebepsiz Zenginleşme nedeniyle Tapu İptali/ Mirasta Denkleştirme nedeniyle Tapu İptali ve Tescil davası” adı altındaher üç müvekkilim adına, davacı sıfatı ile davalı aleyhine dava açılmış ve bu dava devam etmekte iken, davalının kendisine miras payı olarak bırakılan gayrimenkul üzerine de Mahkemece ihtiyati tedbir konulmuştur. Bu dava henüz derdest olup, karar aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Bu davanın gelmiş olduğu aşama itibariyle Mahkemenizde bir kanaat oluşturma bağlamında bilirkişinin söz konusu raporunu da Mahkemenize ayrıca sunuyoruz.

            Açıklanan nedenlerle;

            Miras payına mahsuben miras bırakan tarafından, karşılıksız kazandırma yoluyla davalı adına tapu kaydı yapılan gayri menkule ilişkin olarak, henüz ……… Asliye Hukuk Mahkemesinin ……… sayılı (Mirasta Denkleştirme Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil” davasının gayri menkule ilişkin olması ve tapu kaydının iptali ile terekeye dahili bağlamında açılmış olup, halende üzerinde ihtiyati tedbir kararı bulunmakla,

Söz konusu gayri menkulün davalı ……….. adına ……….. tarihinde tescil edilmiş olup, tescil tarihinden bugüne kiraya vermiş olduğu daire ve dükkanlarla ilgili aşağıda dökümü ayrı ayrı gösterilen, toplam ………….  TL’nin denkleştirmeye tabi tutularak terekeye dahil edilmesini ve davalının miras payına düşecek miktardan indirilerek kalan miktarının müvekkillerimin paylarına dahil edilmesini ve kendilerine ödenmesine karar verilmesini dilemekteyiz.

            Davalı ………..’a ait kira gelirine ilişkin olarak tapuda devir işleminin yapıldığı ………. tescil tarihinden bu yana aşağıda gösterilmiştir.

            Tüm bu açıklamalarımız yanında kendisine miras payı olarak bırakılan yerle ilgili olarak açıklamalarımız birlikte; davalının Sosyal ve içtimai durumuna ilişkin olarak, aşağıdaki noktalara da vurgu yapmak gerekirse;

            ● Miras bırakanın miras payı olarak davalı adına bırakmış olduğu gayrimenkulü, davalının gerek kendisi ve gerekse eşi tarafından satın alabilmesi olanaksızdır. Davalı hiçbir zaman hiçbir yerde çalışmamış ve bu çerçevede hiçbir bağımsız geliri olmamıştır.  Evlendiği tarihten bugüne kadar ev hanımı olarak yaşamını sürdürmektedir.

            ● Davalının eşi …….’a gelince; kendisi mobilya sektöründe satış elemanı olarak zaman zaman sigortalı olarak çalışmıştır. Davalının eşinin sigorta primleri incelendiğinde kendisinin …… yıl gibi kısa bir süreyi karşılayacak bir çalışma hayatının olduğu görülecektir.

            ● Davalının eşinin kısa süreli çalışma hayatı içinde istikrarlı bir çalışma hayatı izlememesi sebebiyle eşi ve çocuklarının bakımını zorlukla yürütmüş, bu zorlukları aşması adına gerek miras bırakan ve gerekse kardeşleri sürekli olarak kendisine maddi katkı sağlamışlardır.

            ● Miras bırakan ………… kızının ve eşinin içinde bulundukları koşulları düşünerek; yaşamı boyunca hiç çalışma hayatı içinde bulunmayan ve istikrarlı bir çalışma süreci içine girmeyen eşinin, bir anlamda hem maddi sorunlarını çözmek, kendilerine kira geliri olarak bir katkı sağlamak ve ileride vefatı halinde kardeşler arasında miras paylaşımında herhangi bir çözümsüzlük yaşamamaları için; müvekkillerimden ………. ve ……………. ………’ya hiçbir bir bağışı olmadığı halde, salt kızına miras payına mahsup edilmek üzere dava konusu olan taşınmazı, fiziki olarak satın almak için tüm pazarlıkları kendisi yapmış ve harap bir şekilde almış olduğu binayı kullanıma uygun hale getirmek için de tüm onarım işlerini bizzat kendisi ilgilenmek suretiyle yaptırmış, almış olduğu iki katlı binanın üzerine üç kat daha ilave etmek suretiyle ve …. katlı olarak satış giderleri, onarım giderleri, tapu masrafları da dahil olmak üzere karşılıksız olarak miras payına mahsuben kızı adına kazandırımda bulunarak tapuya tescil ettirmiştir.

            Söz konusu taşınmazın miras bırakan tarafından alındığı, binanın satış bedeli, bina için yapmış olduğu inşaat ve onarım giderleri miras bırakan tarafından karşılandığı hususunda yargılama süreci içinde tanık beyanlarıyla ve sunacağımız belgelerle de kanıtlanacaktır.

            Yine Mahkemenizce yaptırılacak bilirkişi incelemesiyle de davalının söz konusu binayı satın alacak bir geliri veya bu binayı almaya yeterli bir tasarrufunun da olmadığının da ayrıca belirlenmesi mümkündür.

            Sonuç ve İstem;

            Türk Medeni Kanunda belirlenen “Mirasta Denkleştirme” hükümleri uyarınca; dilekçemiz içeriğinde bahis konusu edilen toplam  …. yıllık kira gelirine tekabül eden ………… TL’nin haksız zenginleşme sayılacağından miras bırakanın terekesine iade etmesine (geri vermesine) karar verilmesini bu miktarı davalının payı düşüldükten sonra davalılar arasında taksim edilmesine veya denkleştirme hükümlerine göre terekeye dahil edilmesine,

            Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

E K L E R                               :

ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI