Mirasın reddi dava dilekçe örneği

Mirasın reddi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mirasın reddi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACILAR : 1- …..

                                   : 2- ……

                                   : 3- …….

VEKİLLERİ   : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                     : Hasımsız (Müteveffa …….)  

DAVA                         : Mirasın Reddi

AÇIKLAMALAR

            1– Müvekkilim ……, müteveffa  ………. ile evli olup, eşi …….. tarihinde vefat etmiştir. Diğer müvekkiller ……….ve ………….. ise müteveffanın anne ve babasıdır.

            2– Eşi ………… sahibi olarak ticaret yapmakta iken, ….. yılı ortalarında girmiş olduğu ekonomik çöküntü nedeniyle çok büyük miktarlarda, borca girmiş, işyeri kapanma noktasına gelmiş ancak, evlilik birliğinin sürdürülmesi adına müvekkilimin …………….’ın  babası ………….. tüm bu borçları ödemiş ve bu şekilde kızının ve damadının yeniden bir ekonomik sıkıntıya düşüp evlilik birliklerinin sarsılmaması ve yıkılmaması  adına fedakarlıkta bulunmuştur.

            Ancak, müteveffa ……….. iş hayatındaki özensizliği sonucu  basiretli bir esnaf olarak işini sürdürememiş tekrar içine düştüğü borçlanmalar ve girdiği ekonomik kriz nedeniyle ……….. tarihinde intihar etmek suretiyle  yaşamına son vermiştir.

            a– Müvekkil ……………’ın müteveffanın girmiş olduğu Mayıs- Haziran aylarındaki ekonomik kriz nedeniyle babası …………. kızının ve damadının evliliklerini kurtarmak adına büyük bir özveride bulunarak …………… TL borcu tüm ekonomik olanaklarını seferber ederek ödemiştir. Buna ilişkin tüm belgeleri dosyaya sunuyoruz.

            b– Bunun yanında, müvekkilin babası ayrıca …. Bankasında kredi yolu ile alınmış, aracın taksitlerini dahi ekli belgelerden anlaşılacağı üzere ödemiştir.

            Ayrıca, müteveffanın almış olduğu Honda  marka aracın taksitlerini dahi müvekkilim ………… (……….)’ın babası ödemiştir.

            c– Müteveffa yapmış olduğu işi gereği ……… Piyasasına da büyük ölçüde borçlanmış, söz konusu borçlarda müvekkilimin babasının yakın arkadaşı aracılığıyla, alacaklılarla  protokol yapılmış ve ekli belgelerden anlaşılacağı üzere, ……TL tutan borçlarını dahi ödemiştir.

            d– Yine müteveffa eşi adına kayıtlı olan işyerindeki müvekkilime ait çek karnesini, eşinin imzasını taklit etmek suretiyle piyasaya karşılıksız çekler vermiş, çeklerin ödeme günü geldiğinde müvekkilim ………….. (………)’ın  babası ………………. kızının onurunu kurtarmak adına tüm çek bedellerini dahi ödemiştir.

            e– ….. yılının yarı yılında müteveffanın bu şekildeki ekonomik sıkıntıları ve borçları müvekkilimin babası tarafından giderilip kendisi de bu konuda aile büyükleri tarafından uyarılmış, ne var ki müteveffa yeniden ekonomik hayatını çıkmaza sokmuş, piyasaya borçlanmış, hatta eşinin adına kayıtlı olan aracı dahi borçlularından kurtulmak adına bir arkadaşına emaneten bırakmıştır.

            f– Müteveffanın intihar etmek suretiyle ölümü üzerine, aile büyüklerinin yapmış olduğu incelemelerde borca batak olduğu bu durumunda başta müvekkilim ……….. (……….) olmak üzere tüm aile bireylerini mağdur etmiştir.

            g– Müteveffanın diğer müvekkillerim olan anne ve babası ise dar gelirli bir aile olup, yaşamlarını çok küçük ölçekteki emekli maaşları ile sürdürmektedirler.

            3- Söz konusu işyeri müvekkilim ………….. adına kayıtlı iken, müteveffa …………. eşi adına düzenlenmiş çek defterindeki, çek yapraklarına dahi eşinin imzasını taklit etmek suretiyle ticari piyasada kullanmış, çeklerin geri ödemesi söz konusu olduğunda ise müvekkilim ………….. (……….)  maddi ve hukuki olarak çok büyük sıkıntılara girmiş ancak, kendi babasının fedakarlığı sonucu, bu sıkıntıları aşabilmiştir.

            4– Müteveffa …………. aynı alışkanlıkları sürdürerek bu kez çok miktarda piyasaya borçlanması sebebiyle çek ve senetler vermiş, hatta bu arada, dilekçemize ekli olarak sunduğumuz belgeden de anlaşılacağı üzere, müvekkilime ait …………. plaka, …………. Kamyonet (Kapalı Kasa) ……………. marka aracı dahi alacaklılardan kaçıp hakkında icra takibi yapılmaması için bir arkadaşına emanet olarak teslim etmiştir. Söz konusu araç halen müvekkilim …………. (…………..) adına  ………. Bankası A.Ş. ………… Şubesinde alınan kredi ile alınmış olduğundan rehinlidir.

            Sonuç olarak müteveffa mal varlığı itibariyle tamamen borca batak bir kişidir.

            Açıklanan nedenlerle;

            Müteveffanın mirasını kayıtsız şartsız red etmek istediğimizden yargı organınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    

DELİLLER                       : Nüfus aile tablosu, tanıklar, mirasçılık belgesi vs.

SONUÇ                             :  Yukarıda arz edilen deliller ile duruşma sırasında sunulacak deliler de göz önüne alınarak mirası red ettiğimize dair kararın verilmesini saygıyla vekaleten arz ile talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)