Miras sebebiyle istihkak dava dilekçe örneği

Miras sebebiyle istihkak davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız miras sebebiyle istihkak dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İhtiyati Tedbir Talebi Vardır)

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Miras sebebiyle istihkak davasıdır. (…….. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil’e, …………….. ekte sunulan vasiyetnamesi ile tapunun …… ada, …….. parsel numarasında kayıtlı taşınmazı vasiyet etmiştir.

            2- Ancak murisin mirasçıları adı geçen taşınmazı ellerinde bulundurmakta olup, vasiyetten haberdar olmalarına rağmen bunu vermemekte direnmektedirler.

            3- Mezkur taşınmazın tapu kaydı ve zilyetliğinin devri için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

            4- Ayrıca taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kaydına tedbir konulmasını da talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, vasiyetname örneği ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, tapunun ……. ada, …….. parsel numarasında kayıtlı taşınmazın mülkiyetinin davacıya verilmesine ve masraf ve vekalet ücretlerinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)