Mesken ihtiyacına dayalı tahliye dava dilekçe örneği

Mesken ihtiyacına dayalı tahliye davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mesken ihtiyacına dayalı tahliye dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Mesken ihtiyacına dayalı tahliye talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı Kiracı …., mülkiyeti müvekkilim Kiralayan …..’ye ait ve …… ili, …….. ilçesi …… adresinde bulunan dairede …./…./….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık …… TL kira ödemektedir. Ancak, müvekkilimin son yıllarda sağlığı bozulmuş ve doktoru da şehir gürültüsünden uzak sakin bir yerde kalmasının iyileşmesi açısından çok önemli olduğunu belirtmiştir. Müvekkilim de bu uyarıyı dikkate alarak halen kirada olan Yenimahalle’deki dairesine geçmeyi düşünmüştür.

            2- Bu nedenle Müvekkilim davalı Kiracı ……’ya ……… Noterliği aracılığıyla …./…./…… düzenleme tarihli bir ihtarname çekerek «sağlık şartlarının bozulduğunu, doktorların tavsiyesi üzerine söz konusu kiralananda kendisinin oturacağını, daireye ihtiyacının doğduğunu bildirerek sözleşme süresinin dolma tarihi olan …./…./…… tarihinden sonra kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve kiralananı  süre bitimine kadar tahliye etmesini ihtaren bildirmiştir. Ancak davalı, ihtarnameye ve kira süresinin dolmasına rağmen kiralananı tahliye etmemiştir. Nitekim müvekkilim de davalının son aya ilişkin olarak getirmiş olduğu kira bedelini sözleşmenin yenilendiğini söyleyerek kabul etmemiştir.

            3- Müvekkilimin mesken ihtiyacı sağlık şartlarına dayalı olup gerçektir. Bu durumu doktor raporlarıyla ispatlamamızda mümkündür. Ancak kiracı, müvekkilimin mesken ihtiyacına rağmen kiralananı tahliye etmemektedir. Sağlık şartları dolayısıyla ortaya çıkan mesken ihtiyacına dayalı iş ve tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : …….. tarihli kira sözleşmesi, ………. Noterliğince çekilen …./…./….. tarihli ihtarname, doktor raporları, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE TALEP               : :        Yukarıda sayılan nedenlerle mesken ihtiyacına dayanılarak açılan davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)