Menfi tespit ve çek iptali talepli dava dilekçe örneği

Menfi tespit ve çek iptali talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız menfi tespit ve çek iptali talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALILAR                         :

DAVA KONUSU                    : Menfi tespit ve çek iptali talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                     : …….. TL

OLAYLAR                             : 1- Davalılardan ………Ltd. Şirketi ile ………Limited Şirketi, müvekkilimin ortağı ve müdürü bulunduğu ……… Tic. Ltd. Şti.’ne ihtiyacı olan yurt dışı finansman kredisi temin edebileceklerini beyan ederek müvekkilim ile ilişkiye geçmişlerdir.

            2- Davacılardan ………. Ltd. Şti. müvekkilime …….. tarihinde faks göndererek kredi talebi ile ilgili istenilen evraklara ait liste ve ödenmesi gereken ücrete dair taleplerini bildirmiştir.

            3- Davalılar ……..Ltd. Şti. ve Taç Ltd. Şti. ile müvekkilimin müdürü olduğu şirket arasında ………. tarihinde kredi takibinde izlenecek usullere dair protokol imzalanmıştır.

            4- Davalılar ……… Ltd. Şti.’ne kredi temini için gerekli olan ………. ABD Doları çeşitli tarihlerde ödenmiştir. ………. tarihinde kredi temininin nedeni olan ………konutluk arsanın yer tespiti ve kıymet takdiri yapılmak üzere davalı şirket yetkilileri ile birlikte ………’a gidilmiş ve davalıların arsaya ilişkin fizibilite etütlerini hazırlaması beklenmiştir.

            5- Tüm bu işlemler neticesinde müvekkilimin şirketine kredi vereceği davalılarca beyan edilen …………. yetkilisi ………. ile görüşmek üzere ……….. tarihinde ……..’ın başkenti ………’a gidilmesi gerektiği davalılar tarafından bildirilmiş …….. tarihinde alınacak kredinin müvekkilimin müdürü olduğu şirketin hesaplarına aktarılacağı bildirilerek kredi tutarına karşılık davalıların komisyon ücreti ve masraflarına mukabil ………. TL’lik teminat çeki müvekkilimden talep edilmiştir.

            6- Bunun üzerine ……… tarihinde ………. Şubesinin x………. nolu hamiline yazılı ……… TL bedelli keşide tarihi açık …….’ya ait çek davalı …….Ltd. Şti. yetkilisine teslim edilmiş o da diğer davalı ……..’e teslim edilmiştir.

            7- ……….. günü müvekkilim ile davalı …….. ve arkadaşları …….’a gitmiş ………. yetkilisi ……….. ile görüşmüş ……….. tarihinde anılan şahısla kontrat başlıklı ………. ABD Doları tutarındaki garanti mektubunun ……… merkez şubesinde rezerve ve bloke edildiğine dair belge imzalanmıştır.

            8- Müvekkilim davalılar ile aralarında yapılan anlaşmalar gereği tüm edimlerini yerine getirdiği halde davalılar kendi edimlerini yerine getirmemişlerdir. Bu nedenle ………. tarihli ……… Noterliği’ne x……. yevmiye numaralı ihtarnamesi davalılara gönderilmiş bu ihtarname davalıların müvekkilimin müdürü olduğu şirketten aldıkları paraların ve teminat çekinin iadesi talep edilmiştir.

            9- Davalılardan ……. Ltd. Şti. ………. …… Noterliği’nin ………. tarih …….. yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi ile müvekkilimin müdürü olduğu şirketin ödediği …….. ABD Doları ve …….. TL’lik şahsi teminat çekine diğer davalı ………’e teslim ettiğini bildirmiştir.

            10- …….. tarafından ……….. günü gönderilen faks ile kredi ilişkisinin sona erdirildiği müvekkilime bildirilmiştir.

            11- Davalılardan …….. müvekkilime ait çeki ciro ederek akrabası olan diğer davalı ……….’ye vermiş, bu şahıs çeki bankaya ibraz etmiştir.

            12- Tüm bu olaylar müvekkilimin müdürü olduğu şirket ile davalılar arasındaki hukuki ilişki ve sözleşmelerin iptal edildiğini ve müvekkilimin iradesi fesat edilerek davalılarca dolandırıldığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle müvekkilim tarafından davalılara verilen teminat çekinin müvekkilimin irade fesadına uğratılarak elinden alındığı, dolandırıldığı ve çekin verilmesine neden olan işlem ortadan kalktığı için anılan çekin iptali ve müvekkilimin davalılara borçlu olmadığının tesbiti zorunludur. Bu nedenle dava açmak zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Banka kayıtları, sözleşmeler, ihtarnameler, faks metinleri, tanık, yemin ve her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP               : Yukarıda yazılı nedenlerle müvekkilim tarafından davalılara verilen ……….. Şubesi x……. numaralı ………. TL’lik çekin iptaline müvekkilimin davalılara borcunun olmadığının tespitine davalılar aleyhine …….’dan aşağı olmamak üzere tazminat tayinine tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz…/../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

EK: