Menfi tespit Ödeme nedeniyle çekin iptali dava dilekçe örneği

Menfi tespit Ödeme nedeniyle çekin iptali davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız menfi tespit ödeme nedeniyle çekin iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

(Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Talebi Vardır.)

DOSYA NO                            :

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Menfi tesbit.

DAVA TARİHİ                      :

HARCA ESAS DEĞER          :……….. TL (…………)

T.KONUSU                            : Davalının sözleşme karşılığında davalıya verilen çekin bedelsiz kalması nedeni ile ……… TL’lık çekin iptaline davalının aleyhine icra tazminatına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                   : 1- Vekil eden ile davalı arasında imzalanmış olan “yetkili satıcılık sözleşmesi” gereğince, davalı şirketin alçı ve alçı ürünlerini pazarlamaktadır. ilk sözleşme ……… tarihinde sona ermesine rağmen tarafların devam ettirme isteği ile yenilenerek sürdürülmüştür. Davalı vaki sözleşmeye aykırı olarak …./…./……. tarihinde ürünleri sevk etmeyi durdurana kadar sürdürmüşlerdir.

            2- Bu süre içerisinde davacı tarafından, mal karşılığı ödemeler aylık olarak yapılmış, cari hesap devam etmiştir. Ancak teminat olarak …./…./…….. sayılı çek tahsilat makbuzu ile davacıya aşağıda dökümü yazılı çek verilmiştir (…..).

            Keşide yeri ve tarihi      : …….,/……..

            Çek Seri No                 : .

            Miktarı                           : ………

            Banka Şb.                    : ……Bankası ……….Şb.

            İbraz tar.                      : ………

            3- Davacıya mal verilmesi ………. tarihinde sona erdirilmiştir. Başka hesaplar için verilen çekler dahi borcundan mahsup edilmeye çalışılmıştır. (…………)

DELİLLER                            : İhtarname, çek suretleri (….) C. Başsavcılığı’nın Hzr. ………. sayılı dosyası, çek asıllarının bulunduğu (…..) İcra Müdürlüğü’nün ……… sayılı dosyaları, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık vs. deliller.

HUKUKİ NEDENLER           :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıklanan ve duruşmalar sırasında ortaya çıkacak sebeplerden dolayı, öncelikle geçici olarak takibin durdurulmasına ve iptaline, davalının ……’dan aşağı olmamak üzere icra tazminatına mahkum edilmesine; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı alacaklı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

EK:     

ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)