Menfi tespit Borçlu olmadığına yönelik davası dilekçe örneği

Menfi tespit Borçlu olmadığına yönelik davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız menfi tespit borçlu olmadığına yönelik davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(ihtiyati tedbir taleplidir)

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : ……….. müvekkilimin borçlu olmadığının tespitine yönelik menfi tespit davasıdır.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim …, davalı A’dan …………. tarihinde … adet Bürosit marka büro koltuğu ve bir adet büro masası satın almış ve bedeli olan ……. (………) TL’nin …….. (……) TL’sını peşin olarak ödemiş geriye kalan kısmı içinde ………. vade tarihli bir senet düzenleyerek vermiştir.

            2- Müvekkilim söz konusu kaan borcunu da vadesinde ödemesine rağmen davalı …. müvekkilime telefon ederek …….. (………) TL borcunu ödemesini aksi takdirde senedi icraya koyacağını söyleyerek tehdit etmiştir. Ancak senet sahte olup, müvekkilimde söz konusu borcunu tamamen ödemiş bulunmaktadır.

            3- Davalı …. tarafında bahsettiği senedi icraya konulup takibe başlanması söz konusu olabileceğinden teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararlı iş bu menfi tespit davası açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Senet, müvekkilimin borcunu ödediğine ilişkin makbuzlar, bilirkişi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile; Müvekkilimin söz konusu senedin borçlusu olmadığının tespitine, senedin icra takibine konulmasını önlemek amacıyla teminat karşılığında icra takibine konulmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi ile vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)