Manevi tazminat dava dilekçe örneği

Manevi tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız manevi tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                  :  ……

VEKİLİ                    :  . ……

DAVALI                   :  ………

KONU                      :  Davalıdan …… TL manevi tazminatın şikayet  tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkindir

AÇIKLAMALAR       :

            1- Müvekkilim ………. yukarıda belirtilen açık adresinde oturmakta olup emekli öğretim görevlisidir.

            2– Emeklilik sonrası yaşamını sürdürebilmek adına dilekçemize ekli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan “…….. şirketi”nin hisselerini almak suretiyle ortağı olmuş ve o tarihten şirketin tasfiye edilip, şirketten ayrıldığı tarihe kadar şirketin en büyük hissedarı  durumunda olmuş ancak ne yazık ki, uğramış olduğu haksız mağduriyetler nedeniyle şuanda işini tasfiye etmiştir.

            3– Müvekkilim ……… şirketin varlığını sürdürdüğü tarihlerde zaman zaman şirket ekonomik sıkıntıya düşmüş, müvekkil, bu bağlamda şirketin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için büyük bir özveride bulunarak katkılarda bulunmuş, kendi şahsi hatır çeklerini dahi bu sıkıntıların aşılması adına kullanmıştır.

            4– Yine şirketin varlığını sürdürdüğü tarihlerde şirket ortaklarından ………….’in kardeşi davalı …………, müvekkilimin iyi niyet ve dürüstlüğünden istifade ederek kendisinden borç para istemiş, bunun karşılığı olarak hatır çeki almak suretiyle kredi kullanacağını ancak hatır çeklerini ticari hayatta kullanmayacağını, kendisine çek bedellerinin dönüşümünü en kısa zamanda sağlayacağını ifade ederek, müvekkilime üç adet çek düzenlettirmiş, ancak müvekkilim çekleri düzenleyip yanında muhafaza ettiği, kendisine şüpheli tarafından maddi veya belgesel olarak güvence vermesi halinde çekleri vereceğini ifade etmiş, buna  karşın çekler kendisinin işyerinde bulunduğu sırada bilemediğimiz bir nedenle rızası hilafına alınmış ve bu şekilde yok edilmiştir. Dilekçemize ekli fotokopilerini sunduğunuz üç adet çek almıştır. Çekler üç adet olup bir adedi …… TL, diğer iki adedi ise …….’er TL’lik çeklerdir.

            Bu çeklerin bedelleri daha sonraki süreçte müvekkilim tarafından ödenmiştir. Ödemeye ilişkin çek fotokopileri ekte sunulmuştur.

            5Çeklerin rızası hilafına elinden çıkmış olmasına rağmen, müvekkilim yine iyi niyet göstermiş herhangi bir şekilde adli mercilere başvurmamış, ancak, aradan belli bir zaman geçtikten sonra müvekkilim şüphelinin oyalayıcı davranışları, müvekkilim üzerindeki güvenini yitirmesi ve çekleri istediğinde vermemesi, karşılığını da yansıtmaması nedeniyle bu kez, müvekkilim ilgili bankaya talimat vererek çek bedelleri arkasına “… maddesi gereği müşterinin ödemeden men talimatına istinaden herhangi bir işlem yapılamamıştır” şerhi de vurdurulmuş, bunun yanında müvekkil çek hesabı ile ilgili olarak ……….Şube Müdürlüğüne ……. tarihli içeriği itibariyle “Şubeniz nezdindeki ……… nolu hesabımdan tarafıma verilmiş olan aşağıda seri numarası yazılı çekler rızam hilafıma elimden çıkmıştır. T.T.K.’nun … maddesi uyarınca bu çekler ibraz edildiğinde ödemeyiniz” talimatını da vermiştir.

            7– Bu gelişmelerden sonra davalı ortadan kayıp olmuş, açılan tüm telefonlara yanıt vermemiş, bununla yetinmeyen davalı hiçbir ticari bağı ve ilişkisi olmadığı halde çekleri sırf gayri yasal şekillerde kendisi aradan çekilmek suretiyle başkaları tarafından tahsilini olanaklı kılmak için ciro etmiştir.  Ciro edilen çekler nedeniyle haksız bir şekilde intikal eden çek alacaklıları tarafından icra takibine zorlanmakta, bu nedenle de müvekkilim büyük bir ekonomik baskı ve mağduriyet yaşamaktadır.

            8– Müvekkilimle hiçbir şahsi bir münasebet kurmayan davalı bilinmeyen yerlerden bu kez müvekkilimi telefonla tehdit etmiş ve kendisine aşağıda belirtilen mesajları göndermiştir.

            Mesaj içerikleri aynen aşağıdaki şekilde gönderilmiştir.

            “Hesabımız şimdi başladı, bunun öcünü alırım hiç merak etmeyin, ahlaksızsın sen demek çekinizi çaldım, görüşeceğiz” ………. saat ……..

            “Siz hayatımda tanıdığım en karaktersiz insansınız,  sizinle konuşacak bir şeyim yok” ………… saat …….

            Müvekkilimin dolandırıldığı ve kendisine de tehdit ve hakarette bulunduğu iddiası ile ……… tarihinde ………. C.Başsavcılığına yapılan şikayetimiz sonuçlanmış ve dolandırıcılık suçuna ilişkin olarak davalı hakkında ayırma kararı verilmiş ancak davalı hakkında ………. Mahkemesinin ……… esasına kayıt edilen iddianame ile kamu davası açılmıştır.

            Ekte sunmuş olduğumuz ………… Mahkemesinin ……….. tarih ve ……….. esas sayılı dosyası karara bağlanmış ve verilen karar sonucunda davalı …………… hakkında TCK’nun ………, ……….. maddeleri gereğince hüküm kurulmuş ve verilen bu cezası da CMK’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilerek sonuçlanmıştır.

            Açıklanan nedenlerle; Müvekkilimin şahsına davalı tarafından yapılan tehdit ve hakaret suçu nedeniyle manen büyük bir korku ve endişe içerisine düşmüş, .bunun sonucunda da büyük bir üzüntü yaşamıştır.

DELİLLER              :  Nüfus Kaydı, Tanıklar, yasal ve kanuni her türlü delil,

HUKUKİ NEDENLER           :          

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce resen dikkate alınacak sair nedenlerle; delillerimizin toplanarak yapılacak incelemede, müvekkilim ……….’in  davasının sabit olacağından, davamızın kabulü ile, uğradığı manevi üzüntü ve keder sebebiyle, ……… TL manevi tazminattan davalıdan alınarak tahsiline, masrafların ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ile talep ederiz. …../……/……….

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)