Maluliyete ilişkin tazminat dava dilekçe örneği

Maluliyete ilişkin tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız maluliyete ilişkin tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacı                      : 1-

Vekili                        : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalılar                  : 1-

                                   2-

                                   3-

Dava                         : 1) Trafik kazasında yaralanarak beden gücü kaybına uğrayan davacı için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ………….maddesi hükmünce belirlenecek maddi tazminat tutarının, işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden ve sigortacı yönünden (sigorta limiti aşılmamak üzere) temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk kurallarına göre tahsiline, işletenin taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

              2) Yargılama sonucu beden gücü kayıp oranı ve sorumluluk derecelerine göre belirlenecek zarar kapsamına göre, işletenden manevi tazminat isteğimiz daha sonra açıklanacak veya buna ilişkin bir dava açılacaktır.

Harca esas değer        : ……….

Açıklamalar

            1-…….. günü meydana gelen trafik kazasında, ……….. plakalı kamyonet sürücüsü ……….., …….. İlçesi sınırları içindeki Caddesine gelip sola dönüş yaptığı sırada, ……… Caddesi üzerinden ………Caddesi yönüne seyretmekte olan ………. plakalı motosiklete çarparak, sürücüsü ………..’ın yaralanmasına ve beden gücü kaybına uğramasına neden olmuştur. (Kaza tutanağı eklidir.)

            2-…….. Sulh Ceza Mahkemesi’nin ……… esas no.lu dosyasına verilen Bilirkişi Raporunda, ……… plakalı kamyonet sürücüsü davalı ……….’nın asli kusurlu, ………. plakalı motosiklet sürücüsü davacı ………’ın tali kusurlu olduğu değerlendirilmesi yapılmış olup, kusur oranları mahkemece görevlendirilecek bilirkişi veya bilirkişiler tarafından belirlenmek gerekecektir.(Ceza dosyasında verilen bilirkişi raporu eklidir.)

            3-………. Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’nun ……….. gün ………lu raporuna göre, ………..’ın beden gücü kaybı oranı % 20 olarak belirlenmiş olup, bu raporun mahkemece yetersiz bulunması durumunda, yetkili sağlık kurullarından yeniden rapor alınacaktır.(Rapor eklidir.)

            4-Davacı …….., ……… d.lu olup kaza tarihinde (30) yaşındadır. Kaza geçirdiği sırada ……. Bankası ……… Şubesinde “güvenlik görevlisi” olarak çalışmakta ve asgari ücretin çok üzerinde bir maaş almakta idi. Ayrıca yılda dört maaş ikramiyesi vardı.

            (Nüfus bilgileri, güvenlik görevlisi belgesi, son ücret bordrosu)

            Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, davacı çalışmasını sürdürmüş ve aynı kazancı elde etmiş olsa bile, sakatlığı oranında zorlanacak olması nedeniyle “güç kaybı tazminatı” adı altında bir tazminat isteme hakkı bulunduğu kabul edilmektedir.

            5-Davacının bakiye yaşam süresine, beden gücü kayıp oranına, davalı sürücünün asli kusuruna ve yargılama sırasında toplanacak delilere göre, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre maddi tazminat tutarı belirlendikten sonra, peşin harç yatırılarak hüküm verilmesi istenmiştir.

            6-Davalı tarafa ait ……. plakalı aracın …….. arası geçerli ………… no.lu poliçe ile davalı R….. Sigorta Şirketine Trafik Sigortalı olup, ……….. tarihinde ödenen ……… TL yetersiz olduğundan, ………. maddesi uyarınca bakiye zarar istenmiştir.

Hukuki Sebepler        :

Deliller                      : Ceza Mahkemesi dosyası, kaza tutanakları, trafik kayıtları, kusur raporu, nüfus kaydı, maluliyet raporu, kazanç belgeleri, sigorta şirketi dosyası, tanık, bilirkişi incelemesi vs. her tür kanıt.

Sonuç ve istek            : Sunulun nedenlerle:

            1) Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ………..maddesi hükmünce belirlenecek maddi tazminat tutanının işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden …………maddesi uyarınca ibranamenin iptali ile (sigorta limiti aşılmamak üzere) temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk kurallarına göre tahsiline,

            2) Davalı işletenin taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)