Maluliyete ilişkin tazminat dava dilekçe örneği 2

Maluliyete ilişkin tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız aluliyete ilişkin tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacı                      : 1-

Vekili                        : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalılar                  : 1)

                                   2)          

                                   3)

Dava                         : 1) Trafik kazasında yaralanarak beden gücü kaybına uğrayan davacının, toplanacak delillere göre ………….. maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere), işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden sigorta limitini aşmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline,

            2) Ayrıca ……….. TL manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte işleten ve sürücüden tahsiline,

            3) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer        : …….. TL (Maddi tazminat için) ………. TL. (Manevi tazminat için)

Açıklamalar

            1-….. günü ……… plakalı otobüsün sürücüsü ………… garaja girmek için manevra yaptığı sırada, …………’ya çarparak ve bacağı üzerinden geçerek yaşam boyu sakat kalmasına neden olmuştur. (Polis tutanağı, ifadeler)

            2-Olayla ilgili kaza tespit tutanağı ve kusur raporu bulunmamaktadır. Trafik polisi ile bir polis memuru tarafından düzenlenen (2) adet el yazılı tutanağa göre, iki caddenin birleştiği kavşakta bulunan garaja ……….Taşımacılık Şirketi’ne ait çift katlı otobüsün girmek için manevra yaptığı sırada davacıya çarptığı ve otobüsün tekerinin davacının bacağı üzerinden geçtiği açıklanmıştır. Yargılama sırasında toplanacak delillere göre ve bilirkişi incelemesine göre davalının kusur durumu açıklığa kavuşturulmuş olacaktır. (Polis tutanağı)

            3-………. Üniversite Hastanesi Sağlı Kurulu’nun ……… gün 01-7 no.lu raporuyla ………’nın beden gücü kaybı oranı % 60 olarak belirlenmiştir.(Rapor eklidir.)

            4-………. d.lu ……… kaza geçirdiği ……… tarihinde (….) yaşında ise de, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, haksız eylem sonucu sakat kalan kişinin bir işi ve kazancı olmasa bile, hangi yaşta olursa olsun günlük yaşamını sürdürürken “sakatlığı oranında” zorlanacak olması nedeniyle “güç kaybı tazminatı” istemi hakkı vardır. Bu nedenle, yaşam süresinin sonuna kadar tazminatının hesaplanıp hüküm altına alınması gerekmektedir.

            5-Davacının bakiye yaşam süresine, beden gücü kayıp oranına, davalı sürücünün asli kusuruna ve yargılama sırasında toplanacak delilere göre, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, …………maddesine göre maddi tazminat tutarı belirlendikten sonra, peşin harç yatırılarak hüküm verilmesi istenmiştir.(Davacının nüfus kaydı)

            6-Trafik kazasının ve % 60 gibi yüksek oranda kalıcı sakatlığın yarattığı ruhsal ve yaşamsal olumsuzluklar, davcının halen ve bundan böyle yaşam süresinin sonuna kadar yoksun kalacağı yaşama zevkleri, dilediğinde gezme dolaşma olanaklarından yoksunluk nedeniyle, davalının ağır kusuru da gözetilerek …….. TL. manevi tazminat istenmiştir.

            7-Davalı tarafa ait ………… plakalı otobüsün ………… arası geçerli ……….. no.lu poliçe ile davalı G….. Sigorta Şirketine Trafik Sigortalı olup, daha önce yapılan başvuruya rağmen ödeme yapılmadığından, temerrüt tarihinde işletilecek faiziyle birlikte …….. TL limit aşılmamak üzere maddi tazminata hükmedilmesi istenmiştir.(Sigorta poliçesi, başvurusu yazısı) 

Hukuki Sebepler        : 

Deliller                      : Kaza tutanakları, ….. . Sulh Ceza Mah. E………., K……… sayılı dosyası, kusur raporu, nüfus kaydı, maluliyet raporu, sigorta poliçesi ve Sigorta Şirketi’nin ……. no.lu dosyası, tanık, hesap raporu vs. her türlü kanıt.

Sonuç ve istek            : Sunulun nedenlerle:

            1) Trafik kazasında yaralanarak beden gücü kaybına uğrayan davacının, toplanacak delillere göre ………………maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklar  saklı kalmak üzere), işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden sigorta limitini aşmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline,

            2) Ayrıca ………. TL manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte işleten ve sürücüden tahsiline, 

            3) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini, dilerim. Ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim…/…/

            Arz ederim. Saygılarımla,

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)