MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Mal Ortaklığı Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mal ortaklığı sözleşme örneğini görebilirsiniz.

– MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

            (……………)

            Eşler birlikte söz alarak;

            …./…./….. tarihinde evlendik. Aramızda mal ortaklığı rejimini kabul ettik.

            1. Kişisel mallarımız dışında kalan mallarımız ile gelirleri, ortaklık mallarını oluşturacaktır. Bu mallara bölünmemiş bir bütün olarak sahip olacak ve hiç birimiz ortaklık payı üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacaktır.

            2. Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile manevi tazminat alacakları yasal olarak kişisel mallarımızı oluşturacaktır. Ayrıca ………………. lar ve üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallarımız bölümünde yer alacaktır.

            3. Kişisel mal olduğu ispatlanamayan tüm mal varlığı değerlerimiz, ortaklık malımız sayılacaktır.

            4. Her birimiz ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak yönetecek, olağan yönetim sınırları içinde ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek ve mallarda tasarrufta bulunabileceğiz. Olağan yönetim dışında diğerinin rızasını alarak ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek veya mallarda tasarrufta bulunabileceğiz.

            5. Birimizin diğerinin rızasını alarak ortaklık mallarını kullanmak suretiyle tek başına bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda, bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapabilecektir.

            6. Her birimiz, diğerinin rızasını almadan ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemeyecektir.

            7. Ortaklığın sona ermesi durumunda her birimiz ortaklık mallarıyla ilgili işlemlerden dolayı vekil gibi sorumlu olacağız.

            8. Yönetim giderleri ortaklık mallarından karşılanacaktır.

            9. Her birimiz, kişisel mallarını yasal sınırlar içerisinde yönetebilecek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabileceğiz. Bunların yönetim giderleri, kişisel malların gelirlerinden karşılanacaktır.

            10. Her birimiz, evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yaptığımız borçlardan, ortaklık malları veya bu mallara giren devirleri kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan, birimiz için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan, kişisel malımız yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda bizlerin üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan, kişisel ve ortaklık mallan ile sorumlu olacağız.

            11. Her birimiz diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarımız ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu olacağız.

            12. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca ömür boyu irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiye sırasında o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılacaktır.

            13. Kişisel malların borçları ortaklık mallarından veya ortaklık mallarının borçları kişisel mallardan ödenmiş ise tasfiye sırasında denkleştirme yapılacaktır.

            14. Her borç ait olduğu mal kesimini yükümlülük altına sokacak, hangi kesime ait olduğu anlaşılamayanlar ortaklık mallarına ilişkin sayılacaktır.

            15. Birimize ait kişisel veya ortaklık malıyla bir başka kesime giren mal varlığı değerinin edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa edinilmiş mallara katılma rejimindeki değer artışı payına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

            16. Mal rejimi sona erdiğinde, mevcut ortaklık mallarının değerlendirilmesinde tasfiye anı esas alınacaktır.

            17. Birimizin ölümü veya başka bir mal rejimini kabul etmemiz durumunda ortaklık mallarının yarısı, her bir eşe (veya mirasçılarına) verilecektir.

            18. Birimizin ölümü halinde, sağ kalan, edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilecektir.

            19. Ortaklık mallarına dahil olan birlikte yaşadığınız konut ve ev eşyası, birimizin ölümü halinde sağ kalan payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilecektir.

            20. Taraflar kendileri için üstün bir yararı bulunan konut ve ev eşyası dışında kalan diğer mal varlığı değerlerinin de tasfiye payına mahsuben kendisine verilmesini İsteyebilecektir, diye sözlerini bitirdiler.

            İmza                                                                       İmza

            NOT:

            Sözleşme madde 1: a- Eşler sözleşmede sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık kabul edebilirler. Bireysel malların gelirlerini (faiz, kira vb) de bu ortaklığa dahil edebilirler.

            b- Eşler sözleşmede belirli malvarlığı değerlerini veya türlerini özellikle taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası için kullandığı mallan ortaktık dışında bırakabilirler.

            Sözleşme madde 17. a- Sözleşmede başka bir paylaşma oranı kararlaştırabilir.

            b- Yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşma yapabilirler, ancak bunun sözleşmede açıkça öngörülmesi gerekir.