Kopan arazinin tespit ve tescil dava dilekçe örneği

Kopan arazinin tespit ve tescil davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kopan arazinin tespit ve tescil dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Kopan arazinin tespit ve tescil davası (…… TL).

OLAYLAR                             : 1- Tapunun …… ada, …… parsel numarasında kayıtlı, ……………. mevkiindeki müvekkile ait taşınmazdan, …./…./….. tarihinde meydana gelen toprak kayması ile yeni bir arazi oluşmuştur.

            2- Yapılacak keşif sırasında görüleceği gibi adı geçen kopan parçanın başka bir araziden gelmesi mümkün değildir. Bu husus tanık ifadeleri ile de ispat edilecektir.

            Kayan arazi üzerinde müvekkilin hak ve mülkiyetinin tespit ve tescili için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, toprak kayması nedeniyle oluşan parçanın mülkiyetinin davacıya ait olduğunun tespit ve tesciline karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)