kooperatif üyesi ve ortağı olduğu tespiti davası dilekçe örneği

kooperatif üyesi ve ortağı olduğu tespiti davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kooperatif üyesi ve ortağı olduğu tespiti davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

(İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR)

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Müvekkilim kooperatifin üyesi ve ortağı olduğunun tespiti ile öncelikle müvekkilime ait daire üzerine üçüncü kişilere devrini önlemek amacıyla ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ………., davalı kooperatifin üyesi olup, aidat borçlarını da düzenli olarak ödemektedir.

            2- Davalı kooperatif, ……… Noterliğinden ……….. tarih ve ………yevmiye numaralı bir ihtarname çekerek müvekkilimin ……… (………) TL borcu olduğunu bildirmiş ve ödemesi için de müvekkilime ………. gün süre vermiştir. Söz konusu ihtarname ………. tarihinde müvekkilimin eşine tebliğ edilmiştir.

            3- Müvekkilim, söz konusu ihtarname üzerine ……… tarihinde davalı kooperatifin ………Bankası ……… Şubesinde bulunan hesabına …….. TL yatırmıştır.

            4- Buna rağmen davalı kooperatif, ………… Noterliğinden …….. tarih ve ………. yevmiye numaralı ihtarname ile müvekkilime kooperatif Yönetim Kurulunun …….. tarih ve ………. sayılı kararı ile kooperatif üyeliğinden çıkarıldığını bildiren bir ihtarname çekmiştir. Ancak söz konusu ihtarname müvekkilime tebliğ edilmemiş, müvekkilim bu durumu daha sonradan diğer ortaklardan şifahen öğrenmiştir. Zira, ekte de verdiğimiz tebliğ mazbatasındaki imza müvekkilime ait değildir.

            5- Müvekkilim daha sonra kooperatifin …….. Bankası Yenimahalle Şubesinde bulunan hesabına ……..(………..) TL aidat ödemiştir. Davalı kooperatif bu parayı da alarak kullanmıştır.

            6- …………… maddesi gereğince …….aylık ve ……… günlük süreleri kapsayan iki ihtar çekilmesi gerekirken sadece ……..günü kapsayan tek bir ihtar çekilerek, müvekkilimin kooperatiften ihracına karar verilmiştir.

            7- Söz konusu usulsüz ve kanunsuz ihtar ve ihraç kararına dayanılarak, müvekkilime ait bulunan kooperatifteki ……..numaralı daire, ………. tarihinde yapılacak olan açık arttırma ile devredilecektir. Yapılacak devir nedeniyle doğacak mağduriyetin önlenmesi amacıyla müvekkilime ait daire üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep etmekteyiz.

            8- Kooperatifin almış olduğu ihraç kararına rağmen, davalı kooperatif, müvekkilimin yatırdığı aidatları hiç ses çıkarmadan almış ve kullanmıştır. Böylece Yargıtay’ın Yerleşmiş İçtihatlarına göre davalı kooperatif, yatırılan aidatları almak suretiyle ihraç kararını geri almış sayılmaktadır. Bu sebeplerle, müvekkilimin davalı kooperatifin üyesi olduğunun tespiti için ihtiyati tedbir talepli iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Müvekkilimin kooperatifteki özel dosyası ve kooperatif kayıtları, Davalı kooperatifin banka kayıtları, Davalı kooperatifin kararları, müvekkilimin ödeme makbuzları, ihtarnameler, bilirkişi incelemesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP               : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, müvekkilime ait ………. nolu dairenin üçüncü kişilere devrini önlemek ve ……… tarihinde yapılacak olan açık arttırmaya engel olmak amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, müvekkilimin davalı kooperatifin üyesi olduğunu tespitine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)