Konkordatonun feshi talepli dava dilekçe örneği

Konkordatonun feshi talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız konkordatonun feshi talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

KONKORDATONUN

FESHİNİ İSTEYEN

(ALACAKLI)                         :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF (BORÇLU): 

VEKİLİ                                  :

DAVA KONUSU                    : Konkordatonun feshi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Sayın mahkemeniz tarafından …………. tarih ve ………/…. sayılı kararla borçlu ……… hakkında konkordatonun tasdikine karar verilmiş bulunmaktadır.

            2- Ancak, borçlu ………., söz konusu konkordato tasdiki kararına konu olan konkordato projesinde belirtmiş olduğu taksit ve ödeme planına uymamakta, vadesi gelen borçlarını ödememektedir. Bu durum ise başta müvekkilim ………. olmak üzere tüm alacaklıları zor durumda bırakmaktadır.

            3- Diğer taraftan, borçlunun bazı davranışları, söz konusu konkordatoyu kötü niyetli olarak ilan ettiğini ortaya koymaktadır. Çünkü vadesi gelen borçlarını ödemek yerine yurt dışında yüksek meblağlara ulaşan tatillere gitmekte ve ihtiyacı olmadığı halde en lüks otomobiller alarak onlara binmektedir.

            4- Bu durum, alacaklı olan müvekkilim ………. maddi bakımdan sıkıntılara soktuğundan ………. vd. hükümleri gereğince iş bu konkordatonun feshi davasını açma zorunluluğunu doğurmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : …….. vd. ve ilgili maddeleri, Hukuk Yargılama Usulü Yasası ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                            : Konkordato dosyası, vadesi gelen borcunu ödemesi için borçluya çekilen ihtarname örneği, tanık, bilirkişi ve gerektiğine her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, Borçlu ………… hakkında verilen konkordato kararının feshine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçlu üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Alacaklı  Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)