Kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye dava dilekçe örneği

Kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı Kiracı …., mülkiyetini müvekkilim Kiralayan …..’nin …… tarihinde iktisap ettiği ve, ………. ili, ………… ilçesi …………. adresinde bulunan dairede önceki malikle yapmış olduğu ……….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ………..TL kira ödemektedir.

            2- Müvekkilim Kiralayan ….. söz konusu daireyi iktisap ettiği tarih olan ……….. tarihinde ……… Noterliği aracılığıyla çekmiş olduğu ihtarnameyle “kiralananı iktisap ettiğini ve sözleşme süresinin dolma tarihi olan ………….. tarihinden sonra yeni dönem için kira sözleşmesinin uzatılmayacağını ve bu nedenle de ………. tarihine kadar kiralananı tahliye etmesi gerektiğini” ihtaren bildirmiştir. Ancak davalı, ihtarnameye ve kira süresinin dolmasına rağmen kiralananı tahliye etmemiştir. Nitekim müvekkilim de davalının son aya ilişkin olarak getirmiş olduğu kira bedelini sözleşmenin yenilenmediğini söyleyerek kabul etmemiştir.

            3- Kiralanan müvekkilim tarafından sonradan iktisap edilmiş olup, müvekkilimin mesken ihtiyacı vardır. Zira müvekkilimin kendisi de başka bir yerde kirada oturmakta ve memuriyetten emekliye ayrılması nedeniyle almış olduğu ikramiye ve yaptığı tasarruflarıyla söz konusu daireyi satın almıştır.

            4- Diğer taraftan müvekkilim bundan yaklaşık 6 ay önceden davalıya ihtarname çekerek kiralananı tahliye etmesini istemiştir. Ancak kiracı, kiralananı tahliye etmemektedir. Bu itibarla kiralananın sonradan iktisabı nedenine dayalı iş bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ………. tarihli kira sözleşmesi, …………. Noterliğince çekilen ……… tarihli ihtarname, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle kiralanın sonradan iktisabı ve konut ihtiyacına dayanılarak açılan davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)