Kiralananda bulunan eşyalar üzerinde hapis hakkı tanınması dava dilekçe örneği

Kiralananda bulunan eşyalar üzerinde hapis hakkı tanınması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kiralananda bulunan eşyalar üzerinde hapis hakkı tanınması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI (KİRACI)                :

DAVA KONUSU                    : Kiralayanın kiralanan dairede bulunan eşyaları üzerinde hapis hakkı tanınması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                   : 1- Davalı ……., mülkiyeti müvekkilim ……….’e ait olan ve ……….. ili, ……….. ilçesi ………….. adresinde bulunan dairede ………… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır.

            2- Davalı  kira süresinin …….. tarihinde dolmasından dolayı, son .. aya ait kira bedellerini ödememiş ve daireyi de terk ederek dairedeki eşyalarını da götürme hazırlığı içinde olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durumda, müvekkilimin kiracıdan olan ….aylık kira bedeli olan ….. TL kira alacağı karşılıksız kalacaktır.

            3- Bu itibarla sayın hakimliğinizden, kiralayanın dairede bulunan eşyaları üzerinde müvekkilimin lehine hapis hakkı tanınması için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : …… başlangıç tarihli kira sözleşmesi, Tapu Kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP               : Yukarıda sayılan nedenlerle, iş bu davamızın kabulü ile, Müvekkilime ait kiralananda kiracı olarak bulunan ve beş aylık kira bedelini ödemeyen davalının kiralananı terk etmek üzere olduğundan, kiracıya ait eşyalar üzerinde müvekkilim lehine hapis hakkı tanınmasına, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ile talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)