Kiralanan mecurun kiracı tarafından üçüncü bir kişiye kiralanmış olması dava dilekçe örneği

Kiralanan mecurun kiracı tarafından üçüncü bir kişiye kiralanmış olması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kiralanan mecurun kiracı tarafından üçüncü bir kişiye kiralanmış olması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Kiralanan mecurun kiracı tarafından üçüncü bir kişiye kiralanmış olması nedeniyle sözleşmesinin feshi ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı Kiracı K, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ….’ya ait olan ve ………ili, ………. ilçesi ………….. adresinde bulunan dairede …………. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……. kira ödemektedir.

            2- Davalı Kiracı ……. ile müvekkilim arasında yapılan kira sözleşmesinin özel hükümler başlığını taşıyan kısım son maddesinde; “kira sözleşmesinin devamı boyunca, kiracının kiralananı bir üçüncü kişiye kiraya veremeyeceği, aksi taktirde söz konusu durumun bir tahliye nedeni olacağı” hükme bağlanmıştır.

3- Buna rağmen asıl kiracı davalı Kiracı ….. müvekkilime ait kiralananı bir üçüncü kişi olan diğer davalı alt kiracı ……’ye kiraya vererek, kendisi de söz konusu daireden tamamen taşınmış, kendi evine yerleşmiştir.

            4- Bu durum, kira sözleşmesine açıkça aykırılık teşkil ettiği gibi, aynı zamanda ……… maddesinde düzenlenen alt kira yasağına da aykırı niteliktedir. Söz konusu aykırılığın giderilmesi için müvekkilim tarafından davalıya ……… Noterliğinin ……… tarih ve …….. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ihtarname çekilerek “kiralananı bir üçüncü kişiye kiraya vermekle kira sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve bu duruma … gün içinde son vermediği taktirde kira sözleşmesinin feshedilerek hakkında tahliye davası açılacağı” ihtaren bildirilmiş olmasına rağmen herhangi bir sonuç elde edilmemiş, asıl kiracı ile diğer davalı arasındaki kira sözleşmesine son verilmemiştir.

5- Bu itibarla, kiralananı bir üçüncü kişiye kiraya vermekle gerek sözleşmenin açık hükümlerine gerekse ……… maddesinde düzenlenen alt kira yasağına da aykırı hareket ettiğinden dolayı kira sözleşmesinin feshiyle davalının tahliyesine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ………. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, ……….. Noterliğinin ………. tarih …… yevmiye numaralı ihtarnamesi, Tapu Kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile, müvekkilime ait kiralananda ……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak bulunan davalının, sözleşme hükümlerine ve ……… maddesinde düzenlenen alt kira yasağına da aykırı hareketle kiralananı bir üçüncü kişiye kiralaması nedeniyle kira sözleşmesinin feshine, davalının kiralayanı tahliyesine ve yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)