Kiracının Temerrüdü nedeniyle tahliye dava dilekçe örneği

Kiracının Temerrüdü nedeniyle tahliye davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Kiracının Temerrüdü nedeniyle tahliye talebidir. (İki haklı ihtar)

OLAYLAR                             : 1- Davalı Kiracı …, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ….’ye ait ve ……. ili, Yenimahalle ilçesi ……….. adresinde bulunan dairede ……… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……….. TL kira ödemektedir.

            2- Davalı ……. ile müvekkilim ………. arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın 15 ile 20. günleri arasında …….. Bankası ……….. şubesinde açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, ……. yılı …….. ayına ait kira bedelini ödememesi üzerine müvekkilim tarafından ………… tarihinde ………… Noterliğince ihtarname çekilmiş ve buna rağmen davalı Nisan ayına ait kira bedelini ödememiştir.

            3- Aynı şekilde davalının, ………. yılı …….. ayına ait kira bedelini sözleşmede belirtilen tarihlerde ilgili hesaba yatırmamasından dolayı müvekkilim tarafından ………. yılı …… ayına ait kira bedelinin ödenmesi konusunda …………Noterliğince ……… tarihli ihtarname çekilmiş buna rağmen söz konusu kira davalı tarafından ödenmemiştir. Davalı, bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtar çekilmesine rağmen kira bedellerini ödemeyerek temerrüde düşmüştür. Ayrıca davalının ………. yılı ……… ve …….. aylarına ait kira bedelleri olan toplam …….. TL ödemesi gerekli olan kira borcu bulunmaktadır.

            4- Bu itibarla kiracının bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara neden olması ve kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı iş bu tahliye ve kira bedeli alacağı davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ………. tarihli kira sözleşmesi, ……… Noterliğince çekilen ……… ve …………. tarihli ihtarnameler, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle kiracının bir kira döneminde iki haklı ihtara neden olması ve bu ihtarla temerrüde düşmüş olması nedenine dayanılarak açılan davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan toplam …………TL’nin tahsiline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)