Kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi istemli dava dilekçe örneği

Kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi istemli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi istemli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                            : .. ….. İcra Müdürlüğü …./…..

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

TALEP EDEN (DAVACI)      :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

KARŞI TARAF (DAVALI)    :

DAVA KONUSU                    : Kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Kiracı K.T., mülkiyeti müvekkilim D’ye ait olan ve ……. ili, ……… ilçesi ………… adresinde bulunan dairede ………. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır.

            2- Müvekkilim, kira süresinin ……. tarihinde dolmasından dolayı, kiracı aleyhine ……….. İcra Müdürlüğünün ……./…… Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından Tahliye Emri (Örnek 56) gönderilmiş ve davalı söz konusu icra emrini …….. tarihinde tebliğe alarak yasal süresi içinde icra emrine itiraz etmiş ve bu itiraz sonucu da takip durmuştur.

            3- Kiracı, itirazlarında, kira sözleşmesinin süresinin dolmasından önce ……. tarihli sözleşme aynı şartlarla tekrar uzatıldığından bahsetmiş ve bu itirazıyla da icra takibini durdurmuştur. Ancak, kiracının ileri sürmüş olduğu itirazları yerinde değildir. Zira, kiracıyla kira sözleşmesinin uzatılmasına yönelik herhangi bir sözleşme yapılmadığı gibi, zımni olarak da kira sözleşmesinin uzatılması konusunda herhangi bir irade beyanında bulunulmamıştır.

            4- Diğer taraftan kiracının söz konusu kiralanan yeri, kira süresinin dolduğu tarih olan …… tarihinden itibaren ….gün içinde tahliye ederek teslim etmesi konusunda ……. Noterliğinin …….. tarih ve ………. yevmiye numaralı ihtarname de …….. tarihinde kendisine tebliğ edilmek suretiyle, kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği iradesi de kendisine ihtaren bildirilmiştir.

            5- Buna rağmen, kiracının kira sözleşmesinin yenilendiği gerekçesiyle başlatmış olduğumuz icra takibine itiraz ederek takibi durdurması nedeniyle, söz konusu itirazların İcra ve İflas Yasasının 275. maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmek üzere iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  ………. İcra Müdürlüğü ……./….. E Sayılı takip dosyası, …… başlangıç tarihli kira sözleşmesi, ……… Noterliğinin ……….. tarih ve ……. yevmiye numaralı ihtarname ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda belirtilen nedenlerle, davamızın kabulü ile, kiracının yerinde olmayan icra emrine karşı itirazlarının …………….. maddesi gereğince kaldırılarak kiracının tahliyesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

                                               Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)