Kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi dava dilekçe örneği

Kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            :… …. İcra müdürlüğü …./….

İTİRAZIN

KALDIRILMASINI TALEP

EDEN (DAVACI)                   :

VEKİLİ                                  :

KARŞI TARAF (DAVALI)    :

DAVA KONUSU                    : Kiracının itirazının kaldırılması ile tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Kiracı ………., mülkiyeti ……..’e ait olan ve ……… ili, ……… ilçesi ….. sokak No: …/… adresinde bulunan dairede ……… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır.

            2- Müvekkilim, kira süresinin …… tarihinde dolmasından dolayı, kiracı aleyhine ……. …. İcra Müdürlüğünün ……./….. Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından Tahliye Emri (Örnek 14) gönderilmiş ve davalı söz konusu icra emrinin ………. tarihinde tebellüğ ederek yasal süresi içinde icra emrine itiraz etmiş ve bu itiraz sonucu da takip durmuştur.

            3- Kiracı, itirazlarında, kira sözleşmesinin süresinin dolmasından önce …… tarihli sözleşme aynı şartlarla tekrar uzatıldığından bahsetmiş ve bu itirazıyla da icra takibini durdurmuştur. Ancak, kiracının ileri sürmüş olduğu itirazları yerinde değildir. Zira, kiracıyla kira sözleşmesinin uzatılmasına yönelik herhangi bir sözleşme yapılmadığı gibi, örtülü (zımni) olarak da kira sözleşmesinin uzatılması konusunda herhangi bir irade beyanında bulunulmamıştır.

4- Diğer taraftan kiracının söz konusu mecuru, kira süresinin dolduğu tarih olan …….. tarihinden itibaren …. gün içinde tahliye ederek teslim etmesi konusunda …….. (….) Noterliğinin ……… tarih ve (……..) yevmiye numaralı ihtarname de kendisine …….. tarihinde tebliğ edilmek suretiyle, kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği iradesi de kendisine ihtaren bildirilmiştir.

            5- Buna rağmen, kiracının asılsız iddialar ileri sürerek, icra takibine itiraz ederek takibi durdurması nedeniyle, söz konusu itirazların İcra ve İflas Yasasının 275. maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmek üzere iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  ……. …. İcra müdürlüğü …../…. E. Sayılı takip dosyası, ……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, …… (….) Noterliğinin …… tarih ve (……) yevmiye numaralı ihtarname ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve Talep                       : Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile, kiracının yerinde olmayan icra emrine karşı itirazlarının …….. maddesi gereğince kaldırılarak kiracının tahliyesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)