Kira sözleşmesinin feshi dolayısıyla doğan alacak dava dilekçe örneği

Kira sözleşmesinin feshi dolayısıyla doğan alacak davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kira sözleşmesinin feshi dolayısıyla doğan alacak dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Kira sözleşmesinin feshi dolayısıyla doğan alacak talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                     : ………..

OLAYLAR                             : 1- Davalı A, …. …. Caddesi ile …….. Caddesinin birleştiği köşede bulunan …..numaralı büfeyi ……. kira başlangıç tarihli ve 6 ay süreli sözleşme ile müvekkilime kiralamıştır. Müvekkilim ………. tarih ……..sayılı makbuz ile Katma Değer Vergisi dahil …….. altı aylık kira bedelini peşin olarak yatırmıştır.

            2- Anılan büfe daha önce davalı tarafından …….. isimli şahsa kiralamış ve müvekkilim büfe ve müştemilatını da bu şahıstan devir almıştır.

            3- Müvekkilim, kiralanan ve ayıptan ari olduğu kira sözleşmesinde yazılı bulunan büfeyi çalıştırmak istemiş, fakat devir ve kiralama işleminden çok önce anılan büfenin …… Büyükşehir Belediye Encümenince …….. … İdare Mahkemesi ……… gün ………. E. sayılı kararı uyarınca mühürlendiğini, kira sözleşmesi imzalandıktan çok sonra ruhsat için müracaat ettiğinde öğrenmiştir.

            4- Müvekkilim belediye nezdinde girişimlerde bulunarak ruhsat almak istemiş ve başkanlık oluru ile büfe ……… günü kendisine teslim edilmiştir. Müvekkilim …… gün anılan büfeyi çalıştırmış, ……….. günü zabıta tarafından büfe yeniden mühürlenmiştir. Büfe halen mühürlü olup anılan idare mahkemesi kararı gereğince müvekkilimin tüm başvurularına rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsat verilmemektedir.

            5- Kira akdinin kiralayana yüklediği en temel edim kiralananı her türlü ayıptan arınmış olarak ve kullanıma elverişli şekilde kiracıya teslim etmesidir. Davalı, müvekkilime gizli ayıbı olan bu büfeyi peşin para ile müvekkilime kiralamış ve müvekkilimin mağdur olmasına neden olmuştur. İmzalanan kira sözleşmesinin icra imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkilimin kiralanan büfeyi kullandığı …….güne karşılık gelen …….. TL’nin tenzili ile ……… TL’nin davalıdan tahsilini talep etmek için dava açma zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Kira sözleşmesi, ödeme makbuzu, encümen kararları, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yazıları, …. …. İdare Mah. ……… E. sayılı kararı ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda yazılı nedenlerle kira akdinin icrası mümkün bulunmadığından müvekkilimin davalıya ödediği peşin kira bedelinden kiralananı kullanamadığı günler bedeli olan ………. TL’nin davalıdan tahsiline, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)