Kira sözleşmesinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesinin feshi dava dilekçe örneği

Kira sözleşmesinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesinin feshi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kira sözleşmesinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesinin feshi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ               :                  :Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Belirli süreli kira sözleşmesinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesinin feshine ve davalının kiralananı tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı ……………. mülkiyeti müvekkilim …………..’e ait olan ve ………… ili, …………. ilçesi ……………. adresinde bulunan dairede ………….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ………. TL kira ödemektedir.

     2- Davalıyla müvekkilim arasında yapılan kira sözleşmesinin özel hükümler başlığını taşıyan kısmın ….. maddesinde; “kira sözleşmesinin bir yıllık olarak yapıldığı, her kira dönemi sonunda tarafların anlaşılması halinde kira sözleşmesinin bir yıllığına uzamış sayılacağı, taraflardan birinin sözleşmeyi sona erdirmek istediğinde kira dönemi sonu olan 1 Temmuz tarihinden en az bir ay önceden karşı tarafa bildirmek suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebileceği” düzenlenmiştir.

     3- Müvekkilim………. tarihinden sonraki yeni kira dönemi için sözleşmenin yenilenmesini istemediğinden dolayı, davalıya …………. (……) Noterliğinin …………. tarih ve (……….) yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ihtarname çekerek “yeni dönem için kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve kira sözleşmesinin ………. tarihinde sona ereceğini, bu nedenle de davalının …….. tarihinden itibaren …. gün içinde kiralananı tahliye etmesi” gerektiğini ihtaren bildirmiştir.

     4- Söz konusu ihtarnameyi davalı ………. tarihinde bizzat tebellüğ etmiş olmasına rağmen kiralananı bu güne kadar tahliye etmediği gibi, kira bedelini de ödememiştir. Bu itibarla, davalının tahliyesiyle, kira sözleşmesinin feshine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ……….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, ………. (….) Noterliğinin ……… tarih ve (………..) yevmiye numaralı ihtarnamesi, Tapu Kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile, müvekkilime ait kiralananda ……… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak bulanan, kira sözleşmesinin süresinin dolmasına ve kira sözleşmesinin yenilenmesine rağmen kiralayanı tahliye etmeyen kiracını tahliyesine, kira sözleşmesinin feshine ve yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)