Kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesine karar verilmesi dava dilekçe örneği

Kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesine karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesine karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…… İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO                  : . …. İcra Müdürlüğü ……/….

TAHLİYE KARARI

İSTEYEN (ALACAKLI)        :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF

(BORÇLU KİRACI)               :

DAVA KONUSU                    : Kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı K.B. mülkiyetini müvekkilim Alacaklı A’ya ait ve ……ili ……… ilçesi ………. Sokak No: …/… adresinde bulunan dairede ……… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ………. (…….) TL kira ödemektedir.

            2- Davalı K.B. ile Müvekkilim A. arasında yapılan kira sözleşmesinde kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın … ile …. günleri arasında …..Bankası ……….. şubesinde A adına açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, ….. yılı ……., …….. ve …….. aylarına ait kira bedellerini sözleşmede belirten tarihlerde ilgili hesaba yatırmamasından dolayı müvekkilim tarafından geciken kira bedelinin ödenmesi konusunda ……. Noterliğince ………. tarihli …….. yevmiye nolu ihtarname çekilmiştir. Bu ihtarname de “kira bedelini ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren …. gün içerisinde ödemediği taktirde …….. maddesi gereğince temerrüde düşmüş sayılacağı ve hakkında tahliye davası açılacağı ve icra takibine girişileceği” ihtaren bildirilmiştir. Buna rağmen söz konusu kira bedelleri davalı tarafından süresi içinde ödenmemiştir.

            3- Bu nedenle müvekkilim, kiracı davalı hakkında …… …. İcra Müdürlüğünün …../…. esas numaralı takip dosyası ile icra takibine başlamış ve kiracının borca itiraz etmemesi ve borcunu da ödememesiyle takip kesinleşmiştir.

            4- Bu itibarla kiracının geciken kira bedellerini ödememiş olmasından dolayı iş bu tahliyesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  ………. İcra Müdürlüğünün ……../…. esas numaralı takip dosyası.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda sayılan nedenlerle kira borcunu ödemeyen kiracı borçlunun daireden tahliyesine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Alacaklı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)