Kira bedelinin artırılması dava dilekçe örneği

Kira bedelinin artırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kira bedelinin artırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

… SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : ……. TL olan kira bedelinin yeni dönem için ………. TL’ye çıkarılarak tespiti talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı ….. mülkiyeti müvekkilim ………’ye ait ve, ……. ili, …………. ilçesi ……….. Sokak No: ……… adresinde bulunan dairede …./…./…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ………. TL kira ödemektedir.

            2- Müvekkilim ……… tarafından davalıya kanuni süresi içinde ……… ….. Noterliği aracılığıyla …./…./….. düzenleme tarihli bir ihtarname çekilmiş ve “kira bedelinin yeni dönem için arttırılarak …………….. TL’den ………. TL’ye çıkarılmış olduğu” ihtaren bildirilmiştir. Davalı söz konusu ihtarnameyi tebellüğ etmesine rağmen kira bedelinde herhangi bir artışa gitmemiştir.

            3- Günümüz ekonomik şartlarında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Zira bu artış emsal rayiç kira bedelleri ile karşılaştırıldığında gayet normal bir miktar artış olduğu da görülecektir.

4- Bu itibarla davalının ödemekte olduğu kira bedelinin yeniden tespit edilerek arttırılması için iş bu kira tespit davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : …/…/….. tarihli kira sözleşmesi, Ankara … Noterliğince çekilen …./…./….. tarihli ihtarname, bilirkişi raporları, emsal rayiç kira bedelleri, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile ………. TL olan kira bedelinin yeni dönem için ………’ye çıkarılarak tespitine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)