Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Feshin geçersizliğine karar Verilmesi dava dilekçe örneği

Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Feshin geçersizliğine karar Verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kıdem tazminatı ihbar tazminatı feshin geçersizliğine karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                  :  

VEKİLİ                    : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI       

DAVALI                   :  

KONU                      :   Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Feshin geçersizliğine karar Verilmesi Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ        :  ……………. TL

Açıklamalar

  1. Müvekkil,…./…../…… tarihinde …… Belediyesinde asgari ücretle işe başlamıştır. …./…../…… tarihinde işten çıkartılmıştır. Tekrar …./…../…… tarihinde tekrar işe başlatılmıştır. En son …./…../…… tarihinde davalı belediye başkanı tarafından, müvekkil kendisine oy vermediği gerekçesi ile ……….. TL aldığı işinden çıkartılmıştır. Bu süre zarfında bilgisayar bilen üniversite mezunu birisi olarak Belediye’de su tahakkuk ve tahsilat işleri ile görevlendirildiği halde sırf politik nedenlerle, şahsını rencide ederek işi kendisinin bırakmasını sağlamak için, işi ile ilgili olmayan çöplerin toplanması, kavakların sulanması gibi işlerde çalıştırılmak istenmiştir. Müvekkilim, bu işleri istemeyerek de olsa yaptığı halde iş akdi feshedilmiştir.
  2. Müvekkilin, iş akdi, …. maddede düzenlenen haklı nedenle derhal fesih sebepleri oluşmadığı halde kanuna ve fesih usulüne aykırı olarak bildirim sürelerine uyulmadan sona erdirilmiştir. …… maddesinde düzenlenen “ödevli bulunduğu işi hatırlatıldığı halde yapmama” sebebi ve belirtilen diğer sebepler oluşmamıştır. Bu aykırılıklar nedeni ile feshin geçersizliğine karar verilmesini ve madde …. gereğince bildirim süresine ilişkin ücret tutarınca ihbar tazminatına karar verilmesini ve ayrıca 14. madde gereğince müvekkilim, hak kazandığı halde kıdem tazminatını işveren ödememiştir. Bu fesih İş Kanununun ….. maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

Deliler                                     : Maaş bordroları, fesih bildirim belgesi, tanıklar vs. deliller

Hukuki Nedenler                    : 

Talep Sonucu                          : Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile ……… maddesine göre feshinin geçersizliğine ile müvekkilimin işe iadesine, bu maddedeki tazminatının da müvekkile ödenmesine bu mümkün olmadığı takdirde fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, ihbar tazminatı olarak …………. TL’nın, kıdem tazminatı olarak …………….. TL’nın Merkez Bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile davalıdan tahsiline, tarafıma ödenmeyen (fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak üzere) TL dava tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)