Kat irtifakına geçiş kararına uymama nedeniyle tapu iptali ve tescil dava dilekçe örneği

Kat irtifakına geçiş kararına uymama nedeniyle tapu iptali ve tescil davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kat irtifakına geçiş kararına uymama nedeniyle tapu iptali ve tescil dava dilekçe örneğini gönderebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                         :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

KONUSU                                : Kat irtifakına geçiş kararına uymama nedeniyle tapu iptali ve tescil.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkiller ……. ili, ……. ilçesi, ……. mah. ……. ada, …… parsel sayılı taşınmaz üzerinde bir inşaatın yapılmasını istemektedirler.

            2- Müvekkillerim kat irtifakı kurulmasına 4/5 oranında bir çoğunlukla …./…./…… tarihinde karar vermişlerdir. Bu karar diğer pay sahibi davalı ……………’ye, Ankara ….. noterliğince …./…./…… tarih ve ……. yevmiye nolu ihtarname ile ihtar edilmiştir.

            3- İhtarın tebliğinden itibaren iki ay geçmesine rağmen davalı bu karara uymadığından, taşınmazdaki hissesinin bedeli karşılığında davacılar adına tescilini istemek zorunluluğu doğmuştur.

            Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, kat irtifakına geçiş kararı, ihtarname ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalının taşınmazdaki payının tapusunun iptali ile bedeli karşılığı davacılar adına eşit olarak tapuya tesciline ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ile talep ederiz…./…/……..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)