Karşılıksız Çek Keşide Etme İtiraz Yeniden Yargılama DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Karşılıksız Çek Keşide Etme İtiraz Yeniden Yargılama Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız karşılıksız çek keşide etme itiraz yeniden yargılama dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                               …………

DOSYA NO                :

KARAR NO               : 

MÜDAHİL                 :  

VEKİLİ                      :  

SANIK            :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SUÇ                            : Karşılıksız Çek Keşide Etme,

SUÇ TARİHİ  :  

KONU             : Yukarıda dosya ve karar numarası belirtilen, mahkemeniz dosyasının, …………. C.Savcılığının ekte sunulan “Para Cezası Ödeme Emri”nin halen infazına başlanmış olup, ancak, sunulan belgeler ve taleplerimiz çerçevesinde, Yargılamanın iadesi talebine ilişkin kanıtlarımız bağlamında, Yargılamanın iadesine karar verilmesi ile infazın durdurulması talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

            1- Mahkemenizce müvekkilim ………. hakkında dosya ve karar nosu belirtilen karar içeriğine göre 22.05.2008 tarihinde verilen kararla “Sanık ………… 28.12.2007 keşide tarihli 36.200 YTL bedelli çeki karşılıksız olarak tanzim ettiği sabit olmakla eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 4814 sayılı yasa ile değişik 16/1. maddesi uyarınca sanığın çek miktarı olan 36.200 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.

            2– Mahkemenizce bilindiği üzere, Ceza Muhakemesi Kanununun lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri başlığı altında düzenlenen 311. maddenin (e) fıkrası gereğince; “Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatine veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesi gerektirecek nitelikte olursa” yargılamanın iadesine karar verileceğini düzenlemektedir.

            3– Müvekkil mahkemenizde görülmekte olan davaya karşı her nedense özensizlik göstermiş, bu zafiyeti kendisine yokluğunda mahkûmiyet ile cezalandırılmasına neden olmuş, bu çerçevede de yargılama boyunca kanıtlarını ileri sürememiş, imza incelemesi talebinde dahi bulunamamıştır.

            4- Mahkemenizdeki söz konusu dosya celp edildiğinde müvekkilim tarafından verildiği iddia edilen karşılıksız çekin ön ve arka yüzünde yine sunmuş olduğumuz müvekkilime ait noter tasdikli imza sirkülerinde de görüleceği üzere imzanın mutlak suretle müvekkilime ait olmadığı anlaşılacaktır.

            5– Müvekkil şuan söz konusu para cezasının ödeme emrinin infazı bağlamında ……………… Cezaevinde 15.11.2008 tarihinden bugüne yatmaktadır.

            6– Bu bağlamda, dosyaya çok önemli maddi kanıt olarak sunduğumuz noter tasdikli imza örneğinin dosyanız içinde bulunan söz konusu çeklerdeki imza örnekleri ile karşılaştırıldığında açık ve net bir şekilde imzaların müvekkilime ait olmadığı anlaşılacağı gibi, bu konuda grafolojik incelemede de çek üzerindeki imzaların müvekkilime ait olmadığı ortaya çıkacaktır.

            7- Şu anda cezası infaz edilmektedir.

            Ortaya çıkan yeni yargılamanın iadesi sebebinin mahkemenizce değerlendirilerek, yargılamanın iadesine karar verilmesi suretiyle, infazın durdurulmasına karar verilmesini arz ederim.

            Saygılarımla,

E K İ:  Vekaletname,

            İmza Sirküsü

            Para Cezası Ödeme Emri yazısı

            Karar Sureti

Sanık Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)