Kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat dava dilekçe örneği

Kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : …………… Belediye Başkanlığı

DAVA KONUSU                    : Kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat (…… TL).

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkiller, ……… ili, merkez ilçesi ……. mevkiinde kain, …… ada, …… parsel sayılı ….. m2’lik taşınmazın tamamının malikidirler.

            2- Söz konusu taşınmazın büyük bir kısmı yol yapımı sırasında davalı belediye tarafından kamulaştırma yapılmadan yola katılmış olup, kalan kısmı da imar açısından kullanılamaz durumdadır. Dava konusu taşınmaz şehir merkezine yakın, arsa talebinin yoğun olduğu bir yerde olup çevre yoluyla bağlantılı, elektrik, su ve altyapısı yapılmış, çevresinde sanayi sitelerinin de olduğu bir alanda kalmaktadır. Bu yüzden m2 fiyatı …. TL civarındadır.

            3- Davacı müvekkiller tarafından davalı idareye verilen dilekçe ile, söz konusu yerin kamulaştırılması ve bedellerinin kendilerine ödenmesi talep edildiği halde bugüne kadar herhangi bir işlem ve ödeme yapılmamıştır. Bu nedenle davacılar maliki bulundukları taşınmaza yasaya aykırı olarak el atılması nedeniyle zarara uğramışlardır.

            Bu zararların tazmini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, …….. TL’nın el atma tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ait talep hakkımızın saklı tutulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)