Kamulaştırma bedelinin arttırılması dava dilekçe örneği

Kamulaştırma bedelinin arttırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kamulaştırma bedelinin arttırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : Karayolları Genel Müdürlüğü/ANKARA

DAVA KONUSU                    : Kamulaştırma bedelinin arttırılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkillerimin mülkiyetinde bulunan ……….. İli ………. İlçesi, ………. Köyü sınırları içinde kalan ………. pafta, ………parsel sayılı …. m2 miktarındaki arsanın tamamı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, ………,…….. yoluna rastlaması nedeniyle, m2’si ….. TL’den olmak üzere tamamı ………. TL bedelle kamulaştırılmıştır.

            2- Kamulaştırma evrakı müvekkilime …./…./…… tarihinde tebliğ edilmiştir. Kamulaştırma onayı üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiştir. Arsa bedelinin tespitinde bu hususunda göz önünde bulundurulması gerekir.

            3- Davalı idare m2’si ….. TL’den kamulaştırma yapmıştır. Bu bedel gerçek değeri yansıtmaktan çok uzaktır. Dava konusu taşınmaz şehrin hızla gelişmekte olan bir yerinde olup etrafı kooperatif konutları ve sitelerle çevrilidir. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmakta olup, yeni otoyol üzerindedir. Müvekkilimin yerinin bulunduğu çevre, gerek konut alanı olarak gerekse işyeri alanı olarak, şehrin çok rağbet gören bir bölgesinde olup gelecek vaad eden en gözde yerlerdendir. Bugünkü rayiç değeri göz önüne alındığında m2’si en az …..TL’dir.

            4- Bu nedenle arsanın kamulaştırma değerinin metre kare fiyatının ….. TL’den …… TL’ye ve kamulaştırma bedelinin de ………. TL’den …………. TL’ye yükseltilmesi için iş bu bedel arttırma davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, kamulaştırma evrakları, emsal rayiç bedelleri, bilirkişi incelemesi ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, anılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin ………. TL’den ……….. TL’na çıkarılmasına, aradaki fark olan ………… TL’nın taşınmaza el koyma tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, masraf ve ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)