Kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili dava dilekçe örneği

Kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 : ………….. Belediye Başkanlığı,

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- İdaremiz adına, tamamı davalıya ait olan …….. ilçesi ……. ada ……. parsel nolu gayrimenkul …./…./…… tarihinde kamulaştırılmıştır.

            2- Taktir kıymet komisyonu tarafından taşınmaza tespit edilen kamulaştırma bedeli ……………. TL ……………… Bankası …………. şubesine …./…./…… tarihinde yatırılmıştır.

            3- Kamulaştırma işlemi kesinleşmiş ve davalıya tapuda devir işlemi yapması için …./…./…… tarihinde ……….. Noterliğince ihtarname çekilmiştir. Bu ihtara rağmen davalı devir işlemini yapmamıştır.

            Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Kamulaştırma belgeleri, tapu kaydı, banka makbuzu, ihtarname ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, …..Sayılı Yasa uyarınca taşınmazın hükmen müvekkil idare adına tapuya tesciline ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)