İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas kararı verilmesi dava dilekçe örneği

İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas kararı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas kararı verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI (ALACAKLI)          :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI (BORÇLU)              :

DAVA KONUSU                    : Davalının yapmış olduğu itirazın iptali talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı .. müvekkilim ..’ya olan ……… (……….) TL borcunu ödemediği için hakkında … …. İcra Müdürlüğünün ……/…. esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatmıştır. Davalıya ödeme emri gönderilmiş ve davalı da kanuni süresi içinde söz konusu borcunun olmadığını iddia ederek …./…./….. tarihinde borca itiraz etmiştir.

            2- Davalının itirazı üzerine icra takibi durmuştur. Müvekkilimin İcra Tetkik Merciine başvuruda bulunarak itirazın kaldırılması talebinde bulunma imkanı bulunmamaktadır.

            3- Bu itibarla, duran icra takibine tekrar devam edilebilmesi için ………. hükümleri gereğince iş bu itirazın kaldırılması davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : …….. …. İcra Müdürlüğünün ………../…. esas sayılı takip dosyası, senet ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile davalı borçlunun ileri sürdüğü itirazlarının iptaline, duran icra takibinin devamına, davalının …… icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)